Tổng hợp tài liệu :

Căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hính sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh)

Tái hoà nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Giang).

Tái hoà nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang).
... LU T PH M TH VI T TáI HòA NHậP Xã HộI ĐốI VớI NGƯờI CHƯA THàNH NIÊN PHạM TộI MãN HạN Tù THEO PHáP LUậT THI HàNH áN HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Giang) Chuyờn ngnh:... trờn nguyờn t c c qu c t v cỏc quy n dn s v chớnh tr n m 1966 m Vi t Nam tham gia ký k t n m 1982, theo ú: Ch giam gi , thi hnh ỏn ph i nh m m c ớch chớnh y u vi c i x v i tự nhõn l c i t... tỏc gi ch n ti Tỏi ho nh p xó h i i v i ng i ch a thnh niờn ph m t i h n tự theo phỏp lu t thi hnh ỏn hỡnh s Vi t Nam (trờn c s s li u th c ti n a bn t nh H Giang) lm lu n v n th c s lu t h
 • 16
 • 254
 • 0

Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)

Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)
... HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGHIấM TH THANH TH VAI TRò CủA KIểM SáT VIÊN TRONG QUá TRìNH GIảI QUYếT Vụ áN HìNH Sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s... vit tt M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V VAI TRề CA KIM ST 1.1 VIấN TRONG QU TRèNH GII QUYT V N HèNH SError! Bookmark n Khỏi nim vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v 1.1.1 1.1.2... defined 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Vai trũ ca Kim sỏt viờn mt s mụ hỡnh t tng trờn th giiError! Bookmar Vai trũ ca Cụng t viờn mụ hỡnh t tng tranh tngError! Bookmark not defin Vai trũ ca Cụng t viờn mụ
 • 16
 • 561
 • 1

Phiên tòa hình sự thẩm trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh nam định)

Phiên tòa hình sự sơ thẩm trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh nam định)
...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT V NGC DUYấN PHIÊN TòA HìNH Sự THẩM TRONG LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó... 2003 41 2.2 Thc tin thi hnh phiờn tũa hỡnh s s thm trờn a bn tnh Nam nh 44 2.2.1 Thc tin phiờn tũa s thm trờn a bn tnh Nam nh 46 2.2.2 Nhn xột v nguyờn nhõn hn ch ca phiờn tũa hỡnh... bn cụng tỏc, tỏc gi ó la chn ti: "Phiờn tũa hỡnh s s thm lut t tng hỡnh s Vit Nam trờn c s s liu thc tin a bn tnh Nam nh" lm Lun Thc s Lut hc, chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s ó cú nhiu
 • 93
 • 280
 • 0

Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình)

Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình)
... HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGHIấM TH THANH TH VAI TRò CủA KIểM SáT VIÊN TRONG QUá TRìNH GIảI QUYếT Vụ áN HìNH Sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s... 1.3.2 Vai trũ ca Cụng t viờn mụ hỡnh t tng thm 36 1.3.3 Vai trũ ca Kim sỏt viờn mụ hỡnh t tng hn hp 38 KT LUN CHNG 41 Chng 2: QUY NH CA PHP LUT V VAI TRề CA KIM ST VIấN TRONG. .. tnh Thỏi Bỡnh v mt s gii phỏp nõng cao vai trũ ca Kim sỏt viờn Chng MT S VN Lí LUN V VAI TRề CA KIM ST VIấN TRONG QU TRèNH GII QUYT V N HèNH S 1.1 Khỏi nim vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii
 • 122
 • 355
 • 2

Mối quan hệ giữa viện kiểm sát nhân dân và quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh ninh bình)

Mối quan hệ giữa viện kiểm sát nhân dân và cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh ninh bình)
... tài Mối quan hệ Viện kiểm sát nhân dân quan cảnh sát điều tra việc khởi tố, điều tra vụ án cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Ninh Bình) ... QUẢ MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TRONG VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH... kiểm sát nhân dân quan cảnh sát điều tra việc khởi tố, điều tra tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 1.3.1 sở mối quan hệ Viện kiểm sát nhân dân quan cảnh sát điều
 • 28
 • 628
 • 0

Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)

Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)
... LUT NGUYN THNH NAM HOạT ĐộNG KIểM SáT THU THậP, ĐáNH GIá CHứNG Cứ TRONG GIAI ĐOạN ĐIềU TRA Vụ áN HìNH Sự THEO LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên) Chuyờn... ễNG KIM ST THU THP, NH GI CHNG C TRONG GIAI ON IU TRA V N HèNH S 10 1.1 Khỏi nim hot ng thu thp, ỏnh giỏ chng c giai on iu tra v ỏn hỡnh s 10 1.1.1 Khỏi nim giai on iu tra v ỏn... iu tra, truy t, xột x ti phm T tng hỡnh s cú nhiu giai on bao gm: giai on t, iu tra, truy t v xột x v ỏn hỡnh s, ú giai on iu tra l giai on c bit quan trng, giai on ny CQT phi dng li bc tranh
 • 111
 • 371
 • 3

Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)

Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)
... HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGHIấM TH THANH TH VAI TRò CủA KIểM SáT VIÊN TRONG QUá TRìNH GIảI QUYếT Vụ áN HìNH Sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s... vit tt M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V VAI TRề CA KIM ST 1.1 VIấN TRONG QU TRèNH GII QUYT V N HèNH SError! Bookmark n Khỏi nim vai trũ ca Kim sỏt viờn quỏ trỡnh gii quyt v 1.1.1 1.1.2... defined 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Vai trũ ca Kim sỏt viờn mt s mụ hỡnh t tng trờn th giiError! Bookmar Vai trũ ca Cụng t viờn mụ hỡnh t tng tranh tngError! Bookmark not defin Vai trũ ca Cụng t viờn mụ
 • 16
 • 291
 • 0

Kiểm sát và thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án xâm phạm tình dục (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh nam định)

Kiểm sát và thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án xâm phạm tình dục (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh nam định)
... QUC GIA H NI KHOA LUT TH HNG GIANG KIểM SáT Và THựC HàNH QUYềN CÔNG Tố TRONG GIAI ĐOạN ĐIềU TRA CáC Vụ áN XÂM PHạM TìNH DụC (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v T... cho Trong giai on iu tra, mi quan h gia THQCT v KST bt u t thi im v ỏn hỡnh s c t, sut quỏ trỡnh iu tra cho n c quan iu tra bn ỏn kt lun iu tra ngh truy t (hoc c quan iu tra quyt nh ỡnh ch iu tra) ... quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp giai on iu tra cỏc v ỏn xõm phm tỡnh dc 1.2.3.1 Ni dung thc hnh quyn cụng t giai on iu tra THQCT giai on iu tra núi chung v iu tra cỏc cỏc v ỏn v xõm phm tỡnh
 • 112
 • 297
 • 1

Thẩm quyền của quan điều tra công an cấp huyện trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóa)

Thẩm quyền của cơ quan điều tra công an cấp huyện trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóa)
... huyện giai đoạn khởi tố vụ án hình - Đánh giá thực tiễn quy định thẩm quyền quan điều tra công an cấp huyện giai đoạn khởi tố vụ án hình từ thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn. .. dung thẩm quyền quan điều tra hình cơng an cấp huyện giai đoạn khởi tố vụ án hình 1.1.1 Khái niệm thẩm quyền quan điều tra công an cấp huyện giai đoạn khởi tố vụ án hình 1.1.1.1 Khái niệm giai. .. quyền quan điều tra công an cấp huyện, thẩm quyền quan điều tra công an cấp huyện giai đoạn khởi tố vụ án hình - Làm rõ yếu tố tác động tới việc quy định thực thẩm quyền quan điều tra công an cấp
 • 102
 • 174
 • 0

Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)
... đề tài: Căn miễn trách nhiệm hình theo Luật hình Việt Nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu chủ đề miễn TNHS” miễn TNHS... CỨ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm miễn trách nhiệm hình 1.1.1 Khái niệm miễn trách nhiệm hình Miễn TNHS chế định quan trọng luật hình Việt Nam, có... QUỐC GIA NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HUY HONG CĂN Cứ MIễN TRáCH NHIệM HìNH Sự THEO LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bµn tØnh phó Thä) Chun ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01
 • 115
 • 211
 • 0

Giám sát của quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

Giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)
... đô ̣ng tớ tụng hình 1.2.1 Vai trò giám sát quan dân cử hoạt động tố tụng hình Giám sát quan dân cử hoạt động TTHS thể vai trò sau: - Hoạt động giám sát quan dân cử đối với tố tụng hình nh ằm... luận giám sát quan dân cử hoạt động tố tụng hình Chương 2: Pháp luật hoạt động giám sát quan dân cử hoạt động tố tụng hình Chương 3: Thực trạng giám sát giải pháp nâng cao chất lượng giám sát quan. .. NỘI KHOA LUẬT THỊ PHNG BC GIáM SáT CủA QUAN DÂN Cử ĐốI VớI HOạT ĐộNG Tố TụNG HìNH Sự (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) Chuyờn ngnh: Lut hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN
 • 104
 • 127
 • 1

Thủ tục khởi tố vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

Thủ tục khởi tố vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)
... luật tố tụng hình Việt Nam khởi tố vụ án hình thủ tục khởi tố vụ án hình Đồng thời đánh giá thực trạng việc áp dụng quy định luật tố tụng hình khởi tố vụ án hình địa bàn tỉnh Phú Thọ từ làm sở. .. QUỐC GIA NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ NGC THủ TụC KHởI Tố Vụ áN HìNH Sự TRONG LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) Chuyờn ngnh: Lut hình tố tụng hình Mã số: 60 38... hình thủ tục khởi tố vụ án hình 2.1.1 Căn khởi tố vụ án hình khơng khởi tố vụ án hình 2.1.1.1 Căn khởi tố vụ án hình Vụ án hình khởi tố luật định Để loại trừ trường hợp oan sai, Điều 100 Bộ luật
 • 98
 • 92
 • 0

Vai trò của viện kiểm sát nhân dân với việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình)

Vai trò của viện kiểm sát nhân dân với việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái bình)
... trò Viện kiểm sát nhân dân việc giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố 22 1.3.1 Nội dung vai trò Viện kiểm sát nhân dân tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. .. KHÁNH VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VỚI VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TIN BÁO TỐ GIÁC TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình) Chuyên ngành: Luật hình tố tụng... điểm vai trò Viện kiểm sát nhân dân hoạt động tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố 28 1.3.3 sở vai trò Viện kiểm sát nhân dân hoạt động tiếp nhận, giải tố giác, tin
 • 107
 • 77
 • 0

Thủ tục tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

Thủ tục tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)
... điểm thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 1.1.1.1 Khái niệm tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị. .. KHOA LUẬT NGUYỄN QUANG HềA Thủ tục tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh tố tụng hình. .. báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; Chương 2: Các quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam hành thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố thực tiễn thực địa bàn tỉnh
 • 101
 • 130
 • 0

Căn cứ, sở khởi tố vụ án hính sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh tĩnh)

Căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hính sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh)
... QUỐC GIA NỘI KHOA LUẬT VÕ XUÂN MO CĂN Cứ, Sở KHởI Tố Vụ áN HìNH Sự THEO LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Tĩnh) Chuyờn ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số:... 2.2 Căn cứ, sở khởi tố vụ án Bộ luật tố tụng hình năm 1988 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 31 2.2.1 Căn cứ, sở khởi tố vụ án Bộ luật tố tụng hình năm 1988 31 2.2.2 Căn cứ, sở khởi tố vụ án. .. 1.2 Khái niệm cứ, sở khởi tố vụ án hình 10 1.2.1 Căn khởi tố vụ án hình 10 1.2.2 sở khởi tố vụ án hình 13 1.3 Căn sở khởi tố vụ án pháp luật tố tụng hình số quốc gia
 • 81
 • 36
 • 0

Vai trò của người bào chữa trong các vụ án hình sự bắt buộc phải người bào chữa (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh tĩnh)

Vai trò của người bào chữa trong các vụ án hình sự bắt buộc phải có người bào chữa (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh)
... GIA NỘI KHOA LUẬT LÊ THỊ HOI VAI TRò CủA NGƯờI BàO CHữA TRONG CáC Vụ áN HìNH Sự BắT BUộC PHảI NGƯờI BàO CHữA (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Tĩnh) Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình. .. cao vai trò ngƣời bào chữa vụ án hình bắt buộc phải ngƣời bào chữa Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ BẮT BUỘC PHẢI CĨ NGƯỜI BÀO CHỮA 1.1 Người. .. luận vai trò ngƣời bào chữa vụ án hình bắt buộc phải ngƣời bào chữa Chương 2: Một số quy định Bộ luật tố tụng hình hành vai trò ngƣời bào chữa vụ án hình bắt buộc phải ngƣời bào chữa thực tiễn
 • 104
 • 20
 • 0

Xét xử thẩm vụ án hình sự của Toà án nhân dân tỉnh (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toà án nhân dân tỉnh (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)
đó nêu rõ được những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam 2003 về xét xử thẩm vụ án hình sự của Tòa án. Luận văn cũng phân tích, đánh giá được thực tiễn xét xử vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhận thấy những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xét xử và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.đó nêu rõ được những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam 2003 về xét xử thẩm vụ án hình sự của Tòa án. Luận văn cũng phân tích, đánh giá được thực tiễn xét xử vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhận thấy những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xét xử và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.đó nêu rõ được những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam 2003 về xét xử thẩm vụ án hình sự của Tòa án. Luận văn cũng phân tích, đánh giá được thực tiễn xét xử vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhận thấy những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xét xử và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.đó nêu rõ được những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam 2003 về xét xử thẩm vụ án hình sự của Tòa án. Luận văn cũng phân tích, đánh giá được thực tiễn xét xử vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhận thấy những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xét xử và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.đó nêu rõ được những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam 2003 về xét xử thẩm vụ án hình sự của Tòa án. Luận văn cũng phân tích, đánh giá được thực tiễn xét xử vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhận thấy những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xét xử và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. ... HẰNG XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH (TRÊN SỞ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ) Chuyên ngành: LUẬT HÌNH SỰTỐ TỤNG HÌNH SỰ Mã số: 8380101.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán... ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ (TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2016) 73 3.1.1 Thực tiễn thụ lý thẩm vụ án hình 73 3.1.2 Thực tiễn xét xử thẩm vụ án hình Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ... lý luận xét xử thẩm vụ án hình Chương II: Những quy định Bộ luật tố tụng hình Việt Nam 2003 xét xử thẩm vụ án hình Tòa án nhân dân Chương III: Thực tiễn xét xử vụ thẩm án hình sự, tồn
 • 112
 • 2
 • 0

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Ninh)

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Ninh)
Luận văn góp phần nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đánh giá kết quả cũng như thiếu sót, tồn tại và đề ra một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng của việc thực hiện chức năng này của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. ... luật thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Chương 2: Thực tiễn thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. .. SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình hình Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 1.1.1.1 Thực hành quyền. .. VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Một số vấn đề lý luận thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình Viện kiểm
 • 110
 • 8
 • 0

Giám sát của quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

Giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)
... đô ̣ng tớ tụng hình 1.2.1 Vai trò giám sát quan dân cử hoạt động tố tụng hình Giám sát quan dân cử hoạt động TTHS thể vai trò sau: - Hoạt động giám sát quan dân cử đối với tố tụng hình nh ằm... luận giám sát quan dân cử hoạt động tố tụng hình Chương 2: Pháp luật hoạt động giám sát quan dân cử hoạt động tố tụng hình Chương 3: Thực trạng giám sát giải pháp nâng cao chất lượng giám sát quan. .. NỘI KHOA LUẬT THỊ PHNG BC GIáM SáT CủA QUAN DÂN Cử ĐốI VớI HOạT ĐộNG Tố TụNG HìNH Sự (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) Chuyờn ngnh: Lut hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN
 • 104
 • 16
 • 0

Quyền công tố trong vụ án xâm phạm sở hữu (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)

Quyền công tố trong vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)
Luận văn phân tích làm rõ vấn đề lý luận bản về quyền công tố trong vụ án xâm phạm sở hữu, nội dung quyền công tố trong vụ án xâm phạm sở hữu và lịch sử quyền công tốViệt Nam liên quan đến quyền công tố trong vụ án xâm phạm sở hữu. Khảo sát làm rõ thực trạng quyền công tố trong vụ án xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Dự báo tình hình và giải pháp nhằm bảo đảm quyền công tố trong vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình ... TIẾN NGHI ̣ QUYỀN CÔNG TỐ TRONG VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU (TRÊN SỞ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH) Chun ngành : Luật hình tố tụng hìnhsố : 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hƣớng dẫn... tài Quyền công tố vụ án xâm phạm sở hữu (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình) Trên sở đó làm sáng tỏ thêm sở lý luận và thực tiễn, đề giải pháp bản để đảm bảo quyền công tố... quyền công tố vụ án xâm phạm sở hữu địa bàn tỉnh Thái Bình Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN CÔNG TỐ TRONG VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quyền cơng tố vụ án xâm phạm
 • 91
 • 2
 • 0
1 2 3 4 .. >