Tổng hợp tài liệu :

Đề kiểm tra lần 1 toán 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh

Đề kiểm tra lần 2 HK1 toán 11 năm 2019 2020 trường nguyễn khuyến bình phước

Đề kiểm tra lần 2 HK1 toán 11 năm 2019 2020 trường nguyễn khuyến bình phước
... 8: Phép vị tự tâm O(0,0) tỉ số -2 biến đường tròn : (x-1 )2 + (y -2) 2 = thành: A (x -2) 2 + (y-4 )2 = 16 B (x-4 )2 + (y -2) 2 = C (x-1 )2 + (y -2) 2 = 16 D (x +2) 2 + (y+4 )2 = 16 Câu Phép vị tự tâm O tỉ số... GD&ĐT BÌNH PHƯỚC THPT NGUYỄN KHUYẾN TỔ TOÁN KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN – HỌC KỲ I Năm học: 20 19 – 20 20 MƠN TỐN 11 Thời gian làm bài: 45 phút MÃ ĐỀ: 1 122 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)  Câu 1: Cho... V 1  O ;  3  A  C ' :  x  2   y  1 2  B  C ' :  x  2   y  1 2  36 C  C ' :  x  2   y  1 2  D  C ' :  x  2   y  1 2  Câu 14: Các phép biến hình biến đường
 • 4
 • 29
 • 0

Đề kiểm tra lần 2 HK1 toán 11 năm 2019 2020 trường nguyễn khuyến bình phước

Đề kiểm tra lần 2 HK1 toán 11 năm 2019 2020 trường nguyễn khuyến bình phước
... 8: Phép vị tự tâm O(0,0) tỉ số -2 biến đường tròn : (x-1 )2 + (y -2) 2 = thành: A (x -2) 2 + (y-4 )2 = 16 B (x-4 )2 + (y -2) 2 = C (x-1 )2 + (y -2) 2 = 16 D (x +2) 2 + (y+4 )2 = 16 Câu Phép vị tự tâm O tỉ số... GD&ĐT BÌNH PHƯỚC THPT NGUYỄN KHUYẾN TỔ TOÁN KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN – HỌC KỲ I Năm học: 20 19 – 20 20 MƠN TỐN 11 Thời gian làm bài: 45 phút MÃ ĐỀ: 1 122 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) uuur ABCD A Câu... phép tịnh tiến theo vec tơ A d':3x  y   r v   2; 1 B d' : x  y   I  1 ;2 , góc - 180 C d' :2x  y   D d':3x  2y   Câu 12: Phát biểu sau sai? A Phép dời hình phép biến hình
 • 5
 • 18
 • 0

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán 10 năm 2019 2020 trường nguyễn khuyến nam định

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán 10 năm 2019 2020 trường nguyễn khuyến nam định
... x +1 xác định [0; 1) x − 2m + 1 A m < B m ≥ C m ≥ m < D m < m ≥ 2 −−→ −−→ Câu 14 Cho tam giác ABC cạnh 2a Khi AB + AC Câu 13 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = A 2a B a D C 3a 3a Câu 15 ... 2OB C DB = 2BO D CB + CD = C A Câu 17 Cho hai tập hợp A = [1; 4) B = [2; 8] Tìm A B A A B = [1; 8] B A B = [4; 8] C A B = [2; 4) D A B = [1; 2) Câu 18 Trong mặt phẳng cho hệ tọa độ Ox... khoảng (−2; +∞) Câu 21 Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn? A y = x2 + x 1 B y = | x − 1| C y = x| x| D y = x2 + 2| x| + Câu 22 Trong mặt phẳng Ox y, cho ba điểm A (m − 1; 2), B(2; − m), C (m
 • 3
 • 29
 • 0

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán 11 năm 2019 2020 trường nguyễn khuyến nam định

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán 11 năm 2019 2020 trường nguyễn khuyến nam định
... phép vị tự tâm I, tỉ số k  2 019 biến đường thẳng d thành Xác định tọa độ điểm I A I 1; 1 B 1;  C  0; 1 Câu 14 : Biết nghiệm dương nhỏ phương trình D  1; 1 sin x  cos x   sin x... 600 x Câu 21: Tập xác định hàm số y  sin 2 019 C  ABC  750 D  ABC  450   B     2 019  Câu 22: Hàm số sau hàm số chẵn? C  D  2 019  C y  cot  x  D y  sin x A  A y... số tối giản giá trị a  b b A 11 B C Câu 15 : Đường cong hình đồ thị hàm số nào? a , b a; b   * , A y  sin x B y   cos x D C y   sin x D y   sin x Câu 16 : Yếu tố sau xác định mặt phẳng
 • 3
 • 13
 • 0

Đề khảo sát chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường lê xoay vĩnh phúc

Đề khảo sát chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường lê xoay vĩnh phúc
... số khác 14 00 14 00 14 00 14 0 A B C D     59049 19 683 65 61 218 7 A 2 Câu 37: Cho x, y số thực thỏa mãn  x  3   y  1  Tìm giá trị nhỏ biểu thức y  xy  x  y  P x  y 1 114 11 Câu... x  A 16 0 B 20 C 12 D 15 0 Câu 29: Tập xác định hàm số y   x  1 A D  (; ) B D   1;   n  2n  Câu 30: Tính lim ? 4n  A B Câu 31: Hình đa diện bên có mặt? A 11 B 12 C D  (1; )...3 10 D P  x 11 C P  x Câu 10 : Đồ thị hàm số y   x  x  có điểm cực tiểu? A B C D xm 13 Câu 11 : Cho hàm số y  Tìm tất giá trị m để y  max y  ? 2,3  2,3 x 1 A m  B m
 • 7
 • 16
 • 0

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán 10 năm 2019 2020 trường lý thái tổ bắc ninh

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán 10 năm 2019 2020 trường lý thái tổ bắc ninh
...ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2 019 - 2020 Mơn thi: TỐN; Khối 10 (Đáp án – thang điểm gồm 03 trang) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu Nội dung trình bày... TXĐ: R * Bảng biến thiên: Ta có: − 2,0 b ∆ 1, − = −4 Vì a = > nên = 2a 4a Hàm số đồng biến (1; +∞ ) ; nghịch biến ( −∞ ;1) - + + 1, 0 + -4 Đồ thị : - Đỉnh I (1; -4) - Trục đối xứng: đường thẳng x =... với trục Ox : ( -1; 0) ;(3;0) Vẽ đồ thị 0,5 0,5 a Tìm m để d , d ' song song với nhau… 1, 0  a = a '  m 2= − 2m Hai đường thẳng d , d ' song song ⇔  ⇔ ' b b ≠  2m − ≠ 1 0,5 1 m = −3  m +
 • 4
 • 20
 • 0

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán 11 năm 2019 2020 trường lý thái tổ bắc ninh

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán 11 năm 2019 2020 trường lý thái tổ bắc ninh
... 4/4 - Mã đề 13 2 ĐỀ THI GIỮA KỲ TOÁN 11 NĂM HỌC 2 019 -2020 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Mã đề 13 2 C D C... sin x + 1 D y = cos x có tập nghiệm B {k 360°, k ∈ } C {k 90°, k ∈ } D {k180°, k ∈ } Câu 18 Số nghiệm phương trình cot x+ = [ 0; 2020 ] là: U U A 20 21 B 2 019 C 2020 D 4040 Câu 19 Tính... k = U U A 20 B 10 D 30 C 11 Câu 48 Cho A(-2; 1) , B(4; ), C(-2;5) Phép vị tự tâm I(3; 5) tỉ số k = biến ∆ABC thành ∆A' B 'C ' Diện tích ∆A' B 'C ' U U C 36 B 216 A 24 D 10 8 Câu 49 Biết
 • 6
 • 13
 • 0

Đề khảo sát chất lượng lần 1 toán 11 năm 2019 2020 trường lê xoay vĩnh phúc

Đề khảo sát chất lượng lần 1 toán 11 năm 2019 2020 trường lê xoay vĩnh phúc
... Câu 10 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d :  điểm A 1 ;  , B(2 ; m)  y   3t Tìm tất giá trị m để A B nằm phía đường thẳng d A m  13 B m  13 C m  13 D m  13 2 Câu 11 :... sin x x1 , x2 Tính x1  x2 ? A  5 B  C 3 D  Câu 41: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình cos x   2m  1 cos x  m   có   3  nghiệm khoảng  ;  2  A 1  m  B 1 ... D S    k 2 ,  k 2 , k    12 1212    x2 y2 Câu 15 : Trong mặt phẳng Oxy cho elip  E  :   bốn mệnh đề sau 25  I  Elip (E) có tiêu điểm F1  4;  , F2  4;   II  Elip 
 • 6
 • 17
 • 0

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 12 năm 2019 2020 trường c bình lục hà nam

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 12 năm 2019 2020 trường c bình lục hà nam
...  x  2 019    c số nghiệm A 2020 C 2 019 B D x  + y' y -1 0 -  1 + -   C u 12 Đồ thị hàm số y  x  x  c t tr c hoành điểm? A B C D C u 13 Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' c đáy...  1; 2020  A m  f 1  B m  f 11 O1 C m  f  2020   D m  f  2020   10 10 10 10 C u 42 Hàm số y  x  x  mx c c c trị A m  3 B m  C m  D m  3 C u 43 Đường thẳng y  m c t...  1; 2020  A m  f 1  B m  f 11 O1 C m  f  2020   D m  f  2020   10 10 10 10 C u 42 Hàm số y  x  x  mx c c c trị A m  3 B m  C m  D m  3 C u 43 Đường thẳng y  m c t
 • 10
 • 27
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh

Đề kiểm tra chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh
... 0, 015 B 0, 012 C 0, 013 D 0, 014 - HẾT - Trang 6/7 - Mã đề 13 2 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC 2 019 -2020: MƠN: TỐN Câu 10 ... NĂM HỌC 2 019 -2020: MƠN: TỐN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã 13 2 C B D B C D D D C D A B C C A... y  x 1 Câu 13 : Giá trị nhỏ hàm số y  A R 1 B R  1; 1 C R 1 D R Câu 15 : Tập tất giá trị m để phương trình 5sin x 12 cos x  m có nghiệm A 13  m  13 B 13  m  13  m  13 C 
 • 7
 • 37
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 tiếng anh 12 năm 20192020 trường hàn thuyênbắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 tiếng anh 12 năm 2019 – 2020 trường hàn thuyên – bắc ninh
... - HẾT Trang 4/5 - Mã đề 10 1 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN KTCL LẦN - KHỐI 12 - MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2 019 -2020 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 1 D D C B B A C D D C C D D C B B B C A A D A C A B A A B A C B B A C D C A A D D B A D C D B D B C D 10 2 D B A C D... recommendation Trang 2/5 - Mã đề 10 1 Câu 28: A lots B far C so D very Câu 29: A acquire B require C inquire D enquire Câu 30: A know B knowledgeable C knowledge D knowledgeably Câu 31: A B make
 • 5
 • 32
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 sinh học 12 năm 20192020 trường hàn thuyênbắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường hàn thuyên – bắc ninh
... LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC 2 019 -2020 MÔN : SINH HỌC LỚP: 12 Thời gian làm bài: 50 phút ; không kể thời gian phát đề ( 40 câu trắc nghiệm) Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24... (1) Ở hệ F1, có tối đa 32 loại kiểu hình khác (2) Các cá thể có kiểu gen dị hợp tất kiểu gen thu hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/ 128 (3) Các cá thể có kiểu hình lặn tất tính trạng thu hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/ 32... (4) Các cá thể có kiểu gen Ab/abDe/deHhGg thu hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/ 64 (5) Các cá thể có kiểu gen đồng hợp thu hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/ 128 (6) Ở hệ F1 có tối đa 54 loại kiểu gen khác A B C D Câu 36:
 • 5
 • 19
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 hóa học 12 năm 20192020 trường hàn thuyênbắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường hàn thuyên – bắc ninh
... Trang 5/6 - Mã đề 13 2 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 01 trang) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 13 2 A... với: A 12 ,0% B 9,0% C 15 ,0% D 18 ,0% Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 10 ,24 gam hỗn hợp M gồm axit no, đơn chức, mạch hở ancol no, đơn chức, mạch hở thu 9,408 lít CO2 (đktc) 9,36 gam nước Nếu lấy 5 ,12 gam... A 43 ,14 B 36,48 C 37,68 D 37 ,12 Câu 38: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 10 ,8 gam Ag Giá trị m : A 9,0 B 4,5 C 8 ,1 D 18 ,0
 • 6
 • 22
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 vật lí 12 năm 20192020 trường hàn thuyênbắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 vật lí 12 năm 2019 – 2020 trường hàn thuyên – bắc ninh
... KTCL - LẦN - KHỐI 12 MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2 019 – 2020 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã 10 9 C A B D A C B D B B D A A D C C D D... thời gian dao động 2,01s; 2 ,12 s; 1, 99s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = (6 ,12  0,06)s B T = (2,04  0,05)s C T = (2,04  0,06)s D T = (6 ,12  0,05)s Câu 36: Mạch... dung C mạch có giá trị A 10 –2 /π F B 10 –3 /(2π) F C 10 –4 /π F D 10 –4 /(2π) F Câu 34: Chất điểm P dao động điều hoà đoạn thẳng MN, đoạn thẳng có bảy điểm theo thứ tự M, P1, P2, P3, P4, P5, N với P3
 • 6
 • 20
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 toán 12 năm 20192020 trường hàn thuyênbắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 toán 12 năm 2019 – 2020 trường hàn thuyên – bắc ninh
... 0, 015 B 0, 012 C 0, 013 D 0, 014 - HẾT Trang 6/7 - Mã đề 13 2 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC 2 019 -2020: MƠN: TỐN Câu 10 ... NĂM HỌC 2 019 -2020: MƠN: TỐN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã 13 2 C B D B C D D D C D A B C C A... y  x 1 Câu 13 : Giá trị nhỏ hàm số y  A R 1 B R  1; 1 C R 1 D R Câu 15 : Tập tất giá trị m để phương trình 5sin x 12 cos x  m có nghiệm A 13  m  13 B 13  m  13  m  13 C 
 • 7
 • 23
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 sinh học 12 năm 20192020 trường hàn thuyênbắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường hàn thuyên – bắc ninh
... LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC 2 019 -2020 MÔN : SINH HỌC LỚP: 12 Thời gian làm bài: 50 phút ; không kể thời gian phát đề ( 40 câu trắc nghiệm) Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24... (1) Ở hệ F1, có tối đa 32 loại kiểu hình khác (2) Các cá thể có kiểu gen dị hợp tất kiểu gen thu hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/ 128 (3) Các cá thể có kiểu hình lặn tất tính trạng thu hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/ 32... (4) Các cá thể có kiểu gen Ab/abDe/deHhGg thu hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/ 64 (5) Các cá thể có kiểu gen đồng hợp thu hệ F1 chiếm tỉ lệ 1/ 128 (6) Ở hệ F1 có tối đa 54 loại kiểu gen khác A B C D Câu 36:
 • 5
 • 12
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 vật lí 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 vật lí 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh
... KTCL - LẦN - KHỐI 12 MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2 019 – 2020 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã 10 9 C A B D A C B D B B D A A D C C D D... thời gian dao động 2,01s; 2 ,12 s; 1, 99s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = (6 ,12  0,06)s B T = (2,04  0,05)s C T = (2,04  0,06)s D T = (6 ,12  0,05)s Câu 36: Mạch... 600cos (10 0πt + π 6) V D uMB = 200cos (10 0πt - π /3) V - HẾT Trang 5/6 - Mã đề 10 9 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KTCL - LẦN - KHỐI 12 MÔN
 • 6
 • 9
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 toán 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 toán 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh
... 0, 015 B 0, 012 C 0, 013 D 0, 014 - HẾT Trang 6/7 - Mã đề 13 2 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC 2 019 -2020: MƠN: TỐN Câu 10 ... NĂM HỌC 2 019 -2020: MƠN: TỐN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã 13 2 C B D B C D D D C D A B C C A... y  x 1 Câu 13 : Giá trị nhỏ hàm số y  A R 1 B R  1; 1 C R 1 D R Câu 15 : Tập tất giá trị m để phương trình 5sin x 12 cos x  m có nghiệm A 13  m  13 B 13  m  13  m  13 C 
 • 7
 • 34
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 hóa học 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 hóa học 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh
... Trang 5/6 - Mã đề 13 2 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 01 trang) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 13 2 A... với: A 12 ,0% B 9,0% C 15 ,0% D 18 ,0% Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 10 ,24 gam hỗn hợp M gồm axit no, đơn chức, mạch hở ancol no, đơn chức, mạch hở thu 9,408 lít CO2 (đktc) 9,36 gam nước Nếu lấy 5 ,12 gam... A 43 ,14 B 36,48 C 37,68 D 37 ,12 Câu 38: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 10 ,8 gam Ag Giá trị m : A 9,0 B 4,5 C 8 ,1 D 18 ,0
 • 6
 • 22
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 tiếng anh 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh

Đề kiểm tra lần 1 tiếng anh 12 năm 2019 2020 trường hàn thuyên bắc ninh
... - HẾT Trang 4/5 - Mã đề 10 1 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN KTCL LẦN - KHỐI 12 - MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2 019 -2020 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 1 D D C B B A C D D C C D D C B B B C A A D A C A B A A B A C B B A C D C A A D D B A D C D B D B C D 10 2 D B A C D... recommendation Trang 2/5 - Mã đề 10 1 Câu 28: A lots B far C so D very Câu 29: A acquire B require C inquire D enquire Câu 30: A know B knowledgeable C knowledge D knowledgeably Câu 31: A B make
 • 5
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >