Tổng hợp tài liệu :

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt

Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay.pdf

Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay.pdf
Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay
 • 232
 • 2,736
 • 12

Phát triển sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó

Phát triển sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó
Luận Văn: Phát triển sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó . ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNGII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ2 Phát triển sản xuất nông nghiệp ĐB Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải. kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phóPHẦN ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUI. KHÍ
 • 42
 • 2,362
 • 23

406 Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay

406 Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay
406 Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay
 • 232
 • 850
 • 1

Năng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng trong điều kiện hiện nay

Năng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng trong điều kiện hiện nay
Năng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng trong điều kiện hiện nay
 • 232
 • 890
 • 1

luận vănthạc sĩ : ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

luận vănthạc sĩ : ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
MỤC LỤCTrangMở đầu1Chương 1: NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA: NỘI DUNG, VAI TRÒ VÀ NHỮNG TIỀM NĂNG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NÓ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG41.1.Nông nghiệp hàng hóa: khái niệm và nội dung 41.1.1.Khái niệm41.1.2.Nội dung phát triển nền nông nghiệp hàng hóa 61.2.Vai trò của nông nghiệp hàng hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long121.3.Tiềm năng, điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long17Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT 302.1.Thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long302.2.Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 532.2.1.cơ cấu sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp còn mất cân đối532.2.2.Chất lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản nhìn chung còn thấp không đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế542.2.3.Về thị trường nông thôn552.2.4.Cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp hàng hóa và cơ sở hạ tầng cho nông thôn 58Chương 3: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG603.1.Những phương hướng chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long603.2.Các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển683.2.1.Xây dựng các hộ nông dân thành đơn vị sản xuất hàng hóa gắn liền với đổi mới kinh tế hợp tác và doanh nghiệp Nhà nước trong nông nghiệp683.2.2.Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp và kết cấu hạ tầng sản xuất nông thôn733.2.3.Mở rộng và phát triển đồng bộ các loại thị trường ở nông thôn763.2.4.Tiếp tục hoàn thiện và chỉ đạo tốt một số chính sách kinh tế82Kết luận95Danh mục tài liệu tham khảo97Phụ lục102MỞ ĐẦU
 • 108
 • 430
 • 0

phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông cửu long - thực trạng và giải pháp

phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông cửu long - thực trạng và giải pháp
. chung. b) Nhiệm vụ: - Làm rõ sự cần thiết và vai trò việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở ĐBSCL. - Phân tích tiềm năng, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở ĐBSCL, đồng thời xác. dân. - Xây dựng nông thôn ngày càng phát triển theo con đờng tiến bộ, văn minh. 1.2. Vai trò của nông nghiệp hàng hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông cửu long Kinh tế nông nghiệp. và ngời nghèo ở nông thôn cùng phát triển làm giàu nhằm tạo ra môi trờng xã hội ổn định để phát triển nông nghiệp hàng hóa. 16 1.3. Tiềm năng, điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng
 • 106
 • 625
 • 1

LUẬN VĂN: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long pptx

LUẬN VĂN: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long pptx
. LUẬN VĂN: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp 2 Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Phát triển kinh. sự phát triển nông nghiệp hàng hóa ở ĐBSCL. - Phân tích những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa ở ĐBSCL. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài lời mở đầu và kết luận, . luận án kết cấu gồm 3 chương 7 tiết. 5 Chương 1 Nông nghiệp hàng hóa: Nội dung, vai trò và những tiềm năng điều kiện phát triển nó ở đồng bằng sông Cửu Long 1.1. Nông nghiệp hàng hóa:
 • 97
 • 451
 • 1

LUẬN VĂN: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải phá pdf

LUẬN VĂN: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải phá pdf
. tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long 12 1.3. Tiềm năng, điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long 17 Chương 2: thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng. phát triển nông nghiệp hàng hóa, một yêu cầu bức xúc cần được luận giải trên cả lý luận và thực tiễn. Do đó " Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải. LUẬN VĂN: Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải phá Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Phát triển kinh tế -
 • 109
 • 562
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển Nam Định và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển nông nghiệp vùng ven biển Nam Định

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển Nam Định và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển nông nghiệp vùng ven biển Nam Định
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU2.1.Mục đích Đề tài tập trung đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp vùng ven biển Nam Định, phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Nam Định.Phân tích những biểu hiện và tác động của BĐKH đến sự phát triển nông nghiệp vùng ven biển. Đề xuất những định hướng và giải pháp phù hợp góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của tỉnh.2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài.Đề tài tập trung và giải quyết các nhiệm vụ chính sau:Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của vùng.Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp theo ngành và sự phân hóa theo lãnh thổ của vùng trong giai đoạn 2000 – 2012.Nêu những biểu hiện của BĐKH. Phân tích làm rõ nguyên nhân, những nguyên nhân chủ quan, khách quan.Đánh giá tác động của BĐKH tới nông nghiệp vùng ven biển của Nam ĐịnhĐưa ra một số định hướng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp của tỉnh hiệu quả và bền vững trong điều kiện BĐKH ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp. ... ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp vùng ven biển Nam Định, phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Nam Định Phân tích biểu tác động BĐKH đến phát triển nông nghiệp. .. trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển Nam Định Chương III: BĐKH Nam Định tác động BĐKH đến phát triển nông nghiệp vùng ven biển Nam Định Chương IV: Định hướng giải pháp phát triển nông nghiệp. .. triển nông nghiệp vùng ven biển Nam Định ảnh hưởng biến đổi khí hậu phần mở đầu kết luận, nội dung gồm chương chính: Chương I: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp vùng ven biển Nam Định
 • 107
 • 715
 • 0

Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải phá

Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải phá
... Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa đồng sông cửu long vấn đề đặt cần giải 2.1 Thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa đồng sông Cửu Long 2.1.1 Vài nét nông nghiệp hàng hóa thời... hội đồng sông Cửu Long 1.3 Tiềm năng, điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hóa đồng 17 sông Cửu Long Chương 2: thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa 30 đồng sông cửu Long vấn đề đặt cần giải. .. phát triển đồng sông cửu long 1.1 Nông nghiệp hàng hóa: khái niệm nội dung 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nội dung phát triển nông nghiệp hàng hóa 1.2 Vai trò nông nghiệp hàng hóa phát triển kinh tế -
 • 109
 • 135
 • 0

tiểu luận cao học phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu

tiểu luận cao học phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu
Đề tài Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu1. Câu hỏi nghiên cứuĐặc điểm mang tính đặc thù trong phát triển nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH là gì?Thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH những năm gần đây? Những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của nó là gì?Cơ hội và thách thức mà biến đổi khí hậu đưa lại cho phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng Sông hồng?Nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH sẽ phát triển theo xu hướng nào?Có những giải pháp nào thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp vùng ĐBSH?2. Khái niệm chính và thao tác hóa khái niệmKhái niệm chính của đề tài là: “Phát triển nông nghiệp”Phát triển kinh tế là quá trình lớn lên, tăng tiến mọi mặt của nền kinh tế. Nó bao gồm sự tăng trưởng kinh tế và đồng thời có sự hoàn chỉnh về mặt cơ cấu, thể chế kinh tế, chất lượng cuộc sống.Điều kiện đầu tiên là phải có sự tăng trưởng kinh tế (gia tăng về quy mô sản lượng của nền kinh tế, nó phải diễn ra trong một thời gian tương đối dài và ổn định).Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế: thể hiện ở tỷ trọng các vùng, miền, ngành, thành phần kinh tế... thay đổi. Trong đó tỷ trọng của vùng nông thôn giảm tương đối so với tỷ trọng vùng thành thị, tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp tăng, đặc biệt là ngành dịch vụ.Cuộc sống của đại bộ phận dân số trong xã hội sẽ trở lên tươi đẹp hơn: giáo dục, y tế, tinh thần của người dân được chăm lo nhiều hơn, môi trường được đảm bảo.Trình độ tư duy, quan điểm sẽ thay đổi.Để có thể thay đổi trình độ tư duy, quan điểm đòi hỏi phải mở cửa nền kinh tế.Phát triển kinh tế là một quá trình tiến hóa theo thời gian và do những nhân tố nội tại (bên trong) quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển đó.Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một sốnguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt,chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản. Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước, đặc biệt là trong các thế kỷ trước đây khi công nghiệp chưa phát triển.Trong nông nghiệp cũng có hai loại chính, việc xác định sản xuất nông nghiệp thuộc dạng nào cũng rất quan trọng:Nông nghiệp thuần nông hay nông nghiệp sinh nhai là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có đầu vào hạn chế, sản phẩm đầu ra chủ yếu phục vụ cho chính gia đình của mỗi người nông dân. Không có sự cơ giới hóa trong nông nghiệp sinh nhai.Nông nghiệp chuyên sâu: là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được chuyên môn hóa trong tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp, gồm cả việc sử dụng máy móc trongtrồng trọt, chăn nuôi, hoặc trong quá trình chế biến sản phẩm nông nghiệp. Nông nghiệp chuyên sâu có nguồn đầu vào sản xuất lớn, bao gồm cả việc sử dụng hóa chất diệt sâu, diệt cỏ, phân bón, chọn lọc, lai tạo giống, nghiên cứu các giống mới và mức độ cơ giới hóa cao. Sản phẩm đầu ra chủ yếu dùng vào mục đíchthương mại, làm hàng hóa bán ra trên thị trường hay xuất khẩu. Các hoạt động trên trong sản xuất nông nghiệp chuyên sâu là sự cố gắng tìm mọi cách để có nguồn thu nhập tài chính cao nhất từ ngũ cốc, các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc hay vật nuôi.. ... biển điều kiện biến đổi khí hậu - Các nghiên cứu chưa phân tích cách đầy đủ hệ thống thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH, đặc biệt sản xuất nông nghiệp ven biển tác động biến đổi. .. đổi khí hậu tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp Trong báo cáo Phát triển Thế giới (năm 2010) Ngân hàng Thế giới với chủ đề Phát triển triển biến đổi khí hậu khẳng định, BĐKH... cơng trình nghiên cứu phát triển nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH khái quát số nét sau: Các hướng nghiên cứu chính: - Nghiên cứu phát triển nông nghiệp điều kiện tồn cầu hóa, chuyển
 • 14
 • 115
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu
... phát triển nông nghiệp số địa phương học cho vùng ven biển đồng sông Hồng 49 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU... THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 18 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu ... nghiệp vùng ven biển đồng sơng Hồng điều kiện biến đổi khí hậu 139 4.3 Các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu 144
 • 214
 • 29
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt tieng anh

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt tieng anh
... Besides, climate change occurs new matters in agricultural development requesting agricultural development to be changed accordingly, that status apprears new matters to be done research clearly... committee of district, issues and solution (specialized book) of author Chu Tien Quang (2010) has systematized and built theoretical basis of state management about economy of people’s committee... state management about economy of people’s committee of district, making survey the reality of state management about economy of people’s committee of Lam Thao and Nam Sach Districts On that
 • 26
 • 13
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt
... triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu Chương Quan điểm, mục tiêu giải pháp phát. .. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng. .. THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu 2.1.1 Khái
 • 27
 • 29
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt
... triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu Chương Quan điểm, mục tiêu giải pháp phát. .. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng. .. THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu 2.1.1 Khái
 • 27
 • 25
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu
... phát triển nông nghiệp số địa phương học cho vùng ven biển đồng sông Hồng 49 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU... THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 18 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu ... nghiệp vùng ven biển đồng sơng Hồng điều kiện biến đổi khí hậu 139 4.3 Các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu 144
 • 214
 • 14
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu
... nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu 139 4.3 Các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu ... lý phát triển nông nghiệp số địa phương học cho vùng ven biển đồng sông Hồng 49 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ... THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 18 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu
 • 235
 • 2
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt tiếng anh

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt tiếng anh
... Besides, climate change occurs new matters in agricultural development requesting agricultural development to be changed accordingly, that status apprears new matters to be done research clearly... committee of district, issues and solution (specialized book) of author Chu Tien Quang (2010) has systematized and built theoretical basis of state management about economy of people’s committee... state management about economy of people’s committee of district, making survey the reality of state management about economy of people’s committee of Lam Thao and Nam Sach Districts On that
 • 26
 • 6
 • 0

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt
... triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu Chương Quan điểm, mục tiêu giải pháp phát. .. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng. .. THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu 2.1.1 Khái
 • 26
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >