Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ bền vững của tài khóa tại Việt Nam

Đánh giá mức độ bền vững của tài khóa tại Việt Nam
... chí đánh giá đo lƣờng mức độ bền vững tài khóa đƣợc áp dụng cho nƣớc giới để đánh giá rõ, thực trạng bền vững tài khóa Việt Nam Trên sở đó, nghiên cứu đƣa số khuyến nghị giải pháp đảm bảo bền vững. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA TÀI KHÓA 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa bền vững tài khóa 1.1.1 Khái niệm bền vững tài khóa Có nhiều tài liệu viết tính bền vững tài khóa kể từ sau giai đoạn... Tuy nhiên, đa phần nghiên cứu dừng mức độ định tính, thiếu phƣơng pháp tiêu chí đánh giá mức độ bền vững tài khóa Trên bình diện quốc tế nghiên cứu bền vững tài khóa áp dụng cho nhiều nƣớc giới
 • 108
 • 115
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: - 12 - Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá. .. lại, văn tương tự văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương
 • 150
 • 12
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt tt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt tt
... Vì vậy, vị trí giá trị hai mẫu DNA giống nhau, hai mẫu văn tương ứng với hai DNA giống 3.6 Đề xuất thuật toán phát giống Mã hóa liệu tính DNA văn đánh giá: Sau tiền xử lý văn đánh giá, dễ dàng... phát đánh giá mức độ giống chuỗi DNA Đây hướng nghiên cứu mới, đầy tiềm để giải toán xử lý văn liệu lớn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận án tìm giải pháp hiệu để biểu diễn, đánh giá mức độ giống. .. quan đến nội dung nghiên cứu như: Khai phá văn bản, biểu diễn lưu trữ văn bản; số đặc trưng tiếng Việt; hệ thống phát chép văn bản, độ tương tự văn bản, phát chép PAN; DWT lọc Haar; tìm kiếm
 • 27
 • 67
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: - 12 - Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá. .. lại, văn tương tự văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương
 • 150
 • 16
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 172
 • 12
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt tt tiếng anh

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt tt tiếng anh
... Ngọc Anh, Võ Trung Hùng, Phương pháp mã hóa văn thành chuỗi số DNA để đánh giá mức độ giống của văn Hội thảo KH Quốc gia CNTT ứng dụng-CITA 2018, (223-229) Phan Hieu Ho, Trung Hung Vo, Ngoc Anh. .. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Một số phương pháp tính độ tương tự văn dựa mơ hình vector Tạp chí Khoa học Cơng nghệ ĐHĐN, Số 11(120), 2017, (112-117) Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hiếu, Đặng... cách tiếp cận để phát giống của văn dựa phép biến đổi Wavelet rời rạc Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X (Fair’10), lĩnh vực Nghiên cứu ứng dụng CNTT, 2017, (479-487) Phan
 • 27
 • 13
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt tt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt tt
... Vì vậy, vị trí giá trị hai mẫu DNA giống nhau, hai mẫu văn tương ứng với hai DNA giống 3.6 Đề xuất thuật toán phát giống Mã hóa liệu tính DNA văn đánh giá: Sau tiền xử lý văn đánh giá, dễ dàng... phát đánh giá mức độ giống chuỗi DNA Đây hướng nghiên cứu mới, đầy tiềm để giải toán xử lý văn liệu lớn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận án tìm giải pháp hiệu để biểu diễn, đánh giá mức độ giống. .. quan đến nội dung nghiên cứu như: Khai phá văn bản, biểu diễn lưu trữ văn bản; số đặc trưng tiếng Việt; hệ thống phát chép văn bản, độ tương tự văn bản, phát chép PAN; DWT lọc Haar; tìm kiếm
 • 27
 • 14
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: - 12 - Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá. .. lại, văn tương tự văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương
 • 150
 • 30
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 164
 • 11
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 172
 • 23
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: - 12 - Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá. .. lại, văn tương tự văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương
 • 150
 • 27
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 164
 • 14
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 164
 • 35
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 172
 • 19
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 172
 • 12
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 172
 • 14
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: - 12 - Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá. .. lại, văn tương tự văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương
 • 150
 • 24
 • 0

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt

Đánh giá mức độ giống nhau của văn bản tiếng việt
... (toàn văn phân đoạn văn bản) với mức độ giống đơn vị văn với đơn vị văn kia; so sánh hai văn mức độ giống văn với văn kia; so sánh văn kiểm tra với tập văn khác mức độ giống văn kiểm tra với văn. .. văn có tần số từ tương đối giống nhau, đo độ tương tự văn văn với văn khác kho liệu thường dựa vào bảng tần số từ Trong khai phá văn có nhiều độ đo khác để tính tốn mức độ tương tự văn bản, độ. .. chuỗi văn đánh giá Mối quan hệ tập chuỗi văn nguồn bị chép chuỗi văn đánh giá phát giống với chuỗi văn nguồn thể hình sau: -12- Hình 1.1 Mối quan hệ Như vậy, chuỗi văn chung văn nguồn văn đánh giá
 • 164
 • 17
 • 0
1 2 3 4 .. >