Tổng hợp tài liệu :

XÂY DỰNG EBOOK VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính
Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính . Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính . I/ Vai trò của cơ quan HCNN trong việc xây dựng. lớn quy phạm pháp luật hành chính là do cơ quan hành chính nhà nước ban hành. Vậy vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng quy phạm pháp
 • 11
 • 1,113
 • 6

Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính
PHỤ LỤC Lời mở đầu…………………………………………………………………………………1 Nội dung………………………………………………………………………………...…2 I: Những vấn đề chung về cơ quan hành chính nhà nước và quy phạm pháp luật hành chính……………………………………………………………………………………….2 1: Khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước……………………………….2 2: Quy phạm pháp luật hành chính………………………………………………………...3 II: Vai trò của CQHCNN trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính……………………………………………………………………….........................4 1: Trong xây dựng Quy phạm pháp luật hành chính…………………………………...…4. 1.1: CQHCNN ra kiến nghị xây dựngban hành văn bản QPPLHC................................4 1.2: CQHCNN trực tiếp tham gia xây dựng QPPL hành chính …………………….……5 1.3: CQ HCNN tham gia thẩm định, rà soát dự án, dự thảo văn bản QPPLHC…………..6 2: Trong thực hiện Quy phạm pháp luật hành chính………………………………………7 2.1: CQHCNN thực hiện QPPL hành chính, ban hành và tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện QPPL hành chính………………………………………………………..………7 2.2: CQHCNN tham gia vào hoạt động giáo dục pháp luật nói chung, quy phạm pháp luật hành chính nói riêng……………………………………………………………………………….9 2.3: CQHCNN còn tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện QPPL hành chính……………………………………………………………………………………….9 III: Đánh giá về vai trò của CQHCNN trong việc xây dựng và thực hiện QPPLHC…….10 LỜI MỞ ĐẦU . pháp luật hành chính là do cơ quan hành chính ban hành. Vậy vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng quy phạm pháp luật hành chính là. phạm pháp luật hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Vậy vai trò của cơ quan hành chính thể hiện ở
 • 15
 • 662
 • 4

Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương qua ví dụ thành phố Hà Nội

Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương qua ví dụ thành phố Hà Nội
. nhiệm vụ của mình là cơ quan chính quy n địa phương có thẩm quy n ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, có thể khẳng định, thẩm quy n ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng. QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 34 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 34 2.1. Mục tiêu chính của công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 34 2 2.1.1. Ban hành văn bản quy. cơ quan nhà nước có thẩm quy n ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Luật quy định rõ cơ quan nào có thẩm quy n
 • 99
 • 821
 • 3

Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay

Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay
. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ 23 3. Nội dungbản của quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ 25 3.1. Khái niệm quy trình xây dựng, ban hành văn bản. hạn của Chính phủ 17 1.3. Thẩm quy n ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ 18 2. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ 22 2.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 22 2.2. Văn. hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ 38 2.1. Tình hình thực hiện quy trình 38 2.1.1. Lập Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của
 • 95
 • 1,276
 • 1

Chuyên đề 1 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng văn bản quy phạm pháp luật trong giám sát thi công xây dựng công trình

Chuyên đề 1 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng văn bản quy phạm pháp luật trong giám sát thi công xây dựng công trình
. dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thi t kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, . Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình (8 tiết) 1. Tổng quan. trong thi công xây dựng công trình; Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 4. Quy n và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công xây dựng công trình Chuyên đề 1. Văn
 • 96
 • 511
 • 1

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành ở nước ta hiện nay

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành ở nước ta hiện nay
... kim tra, x lý bn quy phm phỏp lut chớnh quyn a phng ban hnh Chng NHNG VN C BN V KIM TRA, X Lí VN BN QUY PHM PHP LUT DO CHNH QUYN A PHNG BAN HNH 1.1 KHI QUT V VN BN QUY PHM PHP LUT DO CHNH QUYN... 1.2.2.3 Thm quyn x lý bn quy phm phỏp lut chớnh 29 quyn a phng ban hnh 1.2.2.4 Cỏc hỡnh thc x lý 32 1.2.3 Th tc kim tra v x lý bn quy phm phỏp lut 34 Chng 2: Thc trng hot ng kim tra v x lý bn quy phm... chớnh quyn a phng ban hnh 2.1 Thc tin son tho, ban hnh v qun lý bn quy 39 phm phỏp lut ca chớnh quyn a phng 2.2 Quy nh ca phỏp lut hin hnh v hot ng kim tra v x lý bn quy phm phỏp lut chớnh quyn
 • 118
 • 471
 • 0

Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay

Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay
... n c a quy trình xây d ng, ban hành v n b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph 25 3.1 Khái ni m quy trình xây d ng, ban hành v n b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph 25 3.2 N i dung quy trình xây d... ng, ban hành v n b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph Ch 26 ng TH C TR NG VI C TH C HI N QUY TRÌNH XÂY D NG, BAN HÀNH V N B N QUY PH M PHÁP LU T C A CHÍNH PH 31 Quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. .. lu t hi n hành v quy trình xây d ng, ban hành v n b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph 31 Th c tr ng vi c th c hi n quy trình xây d ng, ban hành v n b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph 38 2.1 Tình
 • 12
 • 102
 • 0

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền cấp tỉnh ban hành

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền cấp tỉnh ban hành
... phạm pháp luật quy n cấp tỉnh ban hành 36 2.2 Những tồn tại, hạn chế hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật quy n cấp tỉnh ban hành 40 2.2.1 Văn quy phạm pháp luật ban hành chưa qua thẩm. .. động thẩm 15 định dự thảo văn quy phạm pháp luật quy n cấp tỉnh ban hành Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật. .. lượng thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật quy n cấp tỉnh thực tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật quy n cấp tỉnh ban
 • 98
 • 225
 • 0

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ) ... quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quy n địa phương tỉnh Phú Yên Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY N ĐỊA... nhiệm chủ thể tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Đề tài Trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quy n tỉnh Phú Yên nêu lên trách nhiệm chủ thể liên quan. .. NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY N ĐỊA PHƢƠNG TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 38 2.1 Khái quát chung kết xây dựng văn quy phạm pháp luật
 • 163
 • 204
 • 0

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (tt)

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (tt)
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ) ... quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quy n địa phƣơng tỉnh Phú Yên Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUANTRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY N ĐỊA... NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VBQPPL CỦA CQĐP TỈNH PHÚ YÊN 3.1 Phƣơng hƣớng 3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quy n... cứu trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL quy n cấp tỉnh Phú Yên - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL quy n cấp tỉnh Phú Yên
 • 26
 • 186
 • 0

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành ở nước ta hiện nay

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành ở nước ta hiện nay
... lý văn quy phạm 39 pháp luật quy n địa phương ban hành 2.1 Thực tiễn soạn thảo, ban hành quản lý văn quy phạm pháp luật quy n địa phương 39 2.2 Quy định pháp luật hành hoạt động kiểm tra xử lý. .. động kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật quy n địa phương ban hành 74 3.2 Các giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật quy n địa phương ban hành. .. quy n xử lý văn quy phạm pháp luật quy n địa phương ban hành 29 1.2.2.4 Các hình thức xử lý 32 1.2.3 Thủ tục kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật 34 Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm tra xử
 • 16
 • 162
 • 0

Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay

Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay
... dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ 25 3.1 Khái niệm quy trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ 25 3.2 Nội dung quy trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật Chính. .. quy n ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ 18 Văn quy phạm pháp luật Chính phủ 22 2.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật 22 2.2 Văn quy phạm pháp luật Chính phủ 23 Nội dung quy trình xây dựng,. .. Chính phủ 26 Chương THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ 31 Quy định pháp luật hành quy trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật Chính
 • 12
 • 149
 • 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ VẬN DỤNG VBQPPL TRONG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ VẬN DỤNG VBQPPL TRONG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tài liệu trình bày các loại VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ VẬN DỤNG văn bản quy phạm pháp luật TRONG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH giao thông, xây dựng và các công trình thủy lợi nói chung. ... 10 /12 /2003 (sau gọi Luật Xây dựng năm 2003) 1. 1 .1 Các văn hướng dẫn thực Luật xây dựng có Luật: Tên Văn Ban hành Luật Đấu thầu số 61/ 2005/QH 11 Quốc hội 12 /12 /2005 Luật Xây dựng số 16 /2003/QH 11. .. 16 /2003/QH 11 10 /12 /2003 Nghị định: Tên Văn Ban hành Nghị định 85/2009/NĐ-CP Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 15 /10 /2009 Nghị định 11 2/2009/NĐ-CP... vấn Quyết định 15 91/ 2007/QĐ-BKH Bộ Kế hoạch Đầu tư việc ban 24 /12 /2007 hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp Quyết định 11 75/2007/QĐ-BKH Bộ Kế hoạch Đầu tư việc ban 10 /10 /2007 hành mẫu
 • 28
 • 152
 • 0

Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ lào theo luật xây dựng văn bản năm 2012 thực trạng và giải pháp

Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ lào theo luật xây dựng văn bản năm 2012  thực trạng và giải pháp
... ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ LÀO 38 2.1 Thực trạng pháp luật hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào 38 2.1.1 Pháp luật hoạt động ban hành văn. .. hiểu quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo Luật xây dựng văn năm 2012 Lào; tìm hiểu thực trạng áp dụng quy định hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ. .. diện vấn đề hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào theo Luật xây dựng văn năm 2012 Lào Để bổ sung cho việc nghiên cứu hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Chính phủ Lào, tác
 • 93
 • 61
 • 0

Tại sao hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chínhchính thức cơ bản của hành chính nhà nước hoạt động ban hành văn bản áp dụng là chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước

Tại sao hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính là chính thức cơ bản của hành chính nhà nước hoạt động ban hành văn bản áp dụng là chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước
Tại sao hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chínhchính thức cơ bản của hành chính nhà nước, hoạt động ban hành văn bản áp dụng là chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước. Có nhiều hình thức quản lý hành chính nhà nước như hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật,hình théc ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hành chính ... Hoạt động ban hành các văn bản quy phạn pháp luật hành chính là hình thức cơ bản và phổ biến, hình thức này quan trọng nhất mang tính chất pháp lý của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm để cụ thể hoá, chi tiết hoá những điều đã được quy định trong các văn bản của pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước. Bởi vì các cơ quan quyền lực nhà nước với các văn bản của mình thường chỉ quy định vấn đề có tính chất cơ bản chung nhất chứ không quy định cụ thể và chi tiết Việc các cơ quan hành chính nhà nước cá hình thức ban hành ra các văn bản quy phạm pháp luật hành chính mhằm thực hiên chức năng quản lý hành chínhtrên mọi lĩnh vực trên mọi đời sống xã hội. Vì vậy các văn bản quy phạm pháp luật hành chính được ban hành ra để áp dụng trong thời gian dài, áp dụng nhiều lần vói các đối tượng có liên quan. Các văn bản này trong đó quy định quyền hạn, trách nhiêm, nghĩa vụ hoặc quyền quy định việc tổ chức hoạt động ... Ta có thể lấy ví dụ sau để làm sáng tỏ: can cứ vào các văn bản của Quốc hội và UBTVQH( Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của UBTVQH). chính phủ đã ban hành ra nghị định 36, nghị định 49 về việc lập lại an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị đồng thời phải xử lý đối với các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực này . Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quân hành chính nhà nước còn gọi là hoạt động xay dựng pháp luật, hoạt động lập quy. Thhông qua hoạt động đó các cơ quan hành chính nhà nước quy định về nhiều vấn đề như: Nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước, những thủ tục cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ,và hoạt động cơ bản và phổ biến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoạt động ban hành băn bản áp dụng quy pham pháp luật hành chính cũng là một hoạt động chủ yếu của cơ quaaan hành chính nhà nước. Là một hình thức quản lý rất quan trọmg không thể thiếu được. Bởi vì đây là những hình thức hoạt động được tiến hành thường xuyên liên tục bất kỳ ở đâu khi có hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan quuản lý hành chính nhà nước có ban hành ra các văn bản áp dụng các quy phạm pháp luật hành chính như: Quuyết định đề bạt, quyết định bổ nhiêm, thuyên chuyển, bãi miễn ...Những văn bản áp dụng này chỉ áp dụng trong một lần trong trường hợp cụ thể và đối với đối tượng cụ thể nhất định. Đây là áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là hoạt động chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước trong quản lý hành chính.
 • 1
 • 83
 • 0
1 2 3 4 .. >