Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương (tt)

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản rác thải sinh hoạt tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên
. hành thực hiện ñề tài: Nghiên cứu thực trạng ñề xuất giải pháp quản rác thải sinh hoạt tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên . 1.2. Mục ñích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1. Mục ñích nghiên cứu. giá thực trạng rác thải sinh hoạt công tác quản rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.  ðề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác quản rác thải sinh hoạt. GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðÀM THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN
 • 92
 • 824
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn theo hướng bền vững tại huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn theo hướng bền vững tại huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa
... 57 2.5.3 Hi u qu c a qu n h gia đình 59 CH NG 3: XU T GI I PHÁP QU N B O V H SINH THÁI R NG NG P M N THEO H NG B N V NG T I HUY N H U L C T NH THANH HÓA 61 3.1 Nh... n HST RNM t i huy n H u L c, t nh Thanh Hóa 61 3.1.1 Nh ng thu n l i qu n RNM 61 3.1.2 Khó kh n qu n RNM 61 3.2 M t s gi i pháp qu n b o v HST RNM theo. .. nào?.vv V i tác gi l a ch n đ tài: Nghiên c u th c tr ng đ xu t gi i pháp qu n b o v HST RNM theo h ng b n v ng t i huy n H u L c, t nh Thanh Hóa M c đích c a đ tài i u tra, nghiên c u
 • 101
 • 312
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản sử dụng có hiệu quả quỹ đất do ủy ban nhân dân xã sử dụng trên địa bàn huyện vụ bản, tỉnh nam định

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng có hiệu quả quỹ đất do ủy ban nhân dân xã sử dụng trên địa bàn huyện vụ bản, tỉnh nam định
... Kim Dung NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ QUỸ ĐẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản đất đai Mã... Tổng quan sử dụng đất đất Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng - Chương 2: Thực trạng việc quản sử dụng đất Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng địa bàn huyện Vụ Bản - Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm... cấp xã quản sử dụng đất cần có giải pháp cụ thể để vừa sử dụng có hiệu quả, vừa phát huy cao hiệu lực quản quyền sở Vì vậy, việc thực đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản
 • 96
 • 176
 • 0

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG đề XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN lâm sản TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG và đề XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN lý lâm sản TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới
... CỨU, PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nắm bắt thực trạng công tác quản bảo vệ lâm sản địa bàn Thành Phố Đồng Hới nhằm đề xuất giải pháp quản bảo vệ Lâm sản địa. .. hình quản lâm sản Quảng Bình Việc quản lâm sản quảng bình nói chung thành phố đồng hới nói riêng quản dựa sở pháp theo văn pháp luật quy định, Lâm Sản quản quan hạt kiểm lâm, chi... QUẢNG BÌNH KHOA NÔNG LÂM NGƯ BỘ MÔN NÔNG NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Họ tên sinh viên:
 • 53
 • 122
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (Khóa luận tốt nghiệp)

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (Khóa luận tốt nghiệp)
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI ... a pháp lu t 2.4.Tình hình qu n lâm s n Qu ng Bình Vi c qu n lâm s n qu ng bình nói chung c qu n d nh, Lâm S c qu n b n th ng, công an thành ph ng h i nói n pháp lu t t ki m lâm, ... c tiêu nghiên c u -N mb c th c tr ng công tác qu n b o v lâm s a bàn Thành Ph ng H i nh xu t gi i pháp qu n b o v Lâm s n a bàn m t cách hi u qu ng th i tìm hi u công tác qu n lâm s... hi n o ki a bàn ki nh c a pháp lu t mb tr c yêu c u c n thi t ph i b o v ngu n tài nguyên lâm s n i s ng c c: Nghiên c u th c xu t gi i pháp qu n lâm s ng H i PH N T NG QUAN CÁC V NGHIÊN C U
 • 53
 • 105
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế của các hộ trồng mía trên địa bàn xã Cẩm Tú huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa. ... NÔNG LÂM ĐỖ QUỲNH TRANG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CÁC HỘ TRỒNG MÍA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẨM TÚ, HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ... cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế hộ trồng mía địa bàn xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Tơi xin chân thành cảm ơn cán Ủy ban nhân dân xã Cẩm Tú tồn thể hộ nơng dân xã. .. nhiên kinh tế, xã hội xã Cẩm Tú – huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa 22 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 28 4.2 Thực trạng sản xuất phát triển
 • 77
 • 168
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung vi chất trên địa bàn thành phố hà nội năm 2015

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung vi chất trên địa bàn thành phố hà nội năm 2015
... khoa Hà Nội Vi n Đào tạo sau Đại học Vì vậy, tiến hành đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản an toàn thực phẩm sở sản xuất thực phẩm bổ sung vi chất địa bàn thành phố Hà Nội năm. .. an tồn thực phẩm; 100% sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm Một số biên pháp bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất thực phẩm: Cơ sở sản xuất thực phẩm cần... sung địa bàn thành phố Hà Nội (2) Mô tả số tiêu chất lượng, tiêu hóa học an toàn thực phẩm sản phẩm thực phẩm bổ sung (3) Mô tả số yếu tố liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm sở sản xuất thực
 • 99
 • 121
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh quảng bình

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh quảng bình
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN PHƢƠNG VĂN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CHÁY RỪNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Lâm Sinh Mã số: 9.62.02.05... điểm cháy rừng cho tiểu vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình; 4) Đề xuất đƣợc giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản cháy rừng theo hƣớng thích ứng với biến đổi khí hậu giảm thiểu thiệt hại cháy. .. nguy cháy rừng tỉnh Quảng Bình .127 3.4.4 Xây dựng mơ hình dự đốn cháy rừng theo kịch thay đổi nhiệt độ (RPC4.5) tỉnh Quảng Bình .133 3.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN CHÁY RỪNG
 • 166
 • 18
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh quảng bình

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh quảng bình
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN PHƢƠNG VĂN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CHÁY RỪNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Lâm Sinh Mã số: 9.62.02.05... điểm cháy rừng cho tiểu vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình; 4) Đề xuất đƣợc giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác quản cháy rừng theo hƣớng thích ứng với biến đổi khí hậu giảm thiểu thiệt hại cháy. .. nguy cháy rừng tỉnh Quảng Bình .127 3.4.4 Xây dựng mơ hình dự đốn cháy rừng theo kịch thay đổi nhiệt độ (RPC4.5) tỉnh Quảng Bình .133 3.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN CHÁY RỪNG
 • 166
 • 19
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh quảng bình

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh quảng bình
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN PHƢƠNG VĂN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CHÁY RỪNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Lâm Sinh Mã số: 9.62.02.05... điểm cháy rừng cho tiểu vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình; 4) Đề xuất đƣợc giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản cháy rừng theo hƣớng thích ứng với biến đổi khí hậu giảm thiểu thiệt hại cháy. .. nguy cháy rừng tỉnh Quảng Bình .127 3.4.4 Xây dựng mơ hình dự đốn cháy rừng theo kịch thay đổi nhiệt độ (RPC4.5) tỉnh Quảng Bình .133 3.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN CHÁY RỪNG
 • 166
 • 22
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
... VIỆT NAM VŨ THẮNG PHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỢP ĐẤT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản đất đai Mã số: 85 01 03 Người... thị thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất mơ hình phục hồi đất sau khai thác than giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ... thác than đến sử dụng đất, môi trường cảnh quan thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; - Xác định khả sử dụng đất sau khai thác than đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than theo
 • 265
 • 8
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tt

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tt
... hội thành phố Hạ Long 3.1.2 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất vùng than - Thực trạng quản nhà nước đất đai; - Thực trạng sử dụng đất đai vùng than; - Đánh giá tồn tại, bất cập quản lý, . .. tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất mơ hình phục hồi đất sau khai thác than giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI... lịch 4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG THAN 4.2.1 Thực trạng quản nhà nƣớc đất đai Thực chức quản nhà nước đất đai, tỉnh Quảng Ninh thành phố Hạ Long phối hợp chặt chẽ để
 • 27
 • 35
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh (TT)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh (TT)
... hội thành phố Hạ Long 3.1.2 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất vùng than - Thực trạng quản nhà nước đất đai; - Thực trạng sử dụng đất đai vùng than; - Đánh giá tồn tại, bất cập quản lý, . .. tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất mơ hình phục hồi đất sau khai thác than giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI... lịch 4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG THAN 4.2.1 Thực trạng quản nhà nƣớc đất đai Thực chức quản nhà nước đất đai, tỉnh Quảng Ninh thành phố Hạ Long phối hợp chặt chẽ để
 • 27
 • 21
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... VIỆT NAM VŨ THẮNG PHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỢP ĐẤT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản đất đai Mã số: 85 01 03 Người... thị thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất mơ hình phục hồi đất sau khai thác than giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ... thác than đến sử dụng đất, môi trường cảnh quan thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; - Xác định khả sử dụng đất sau khai thác than đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than theo
 • 265
 • 1
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai nguồn tài nguyên khoáng sản trong lòng đất là tiềm năng, nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới. Do đó, bảo vệ quản sử dụng hợp quỹ đất trong quá trình khai thác khoáng sản và sau khai thác là một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc phát triển bền vững đất nước. Quốc hội đã nêu theo Luật Khoáng sản (2010): “Khoáng sản là tài nguyên hầu hết không tái tạo được, là tài sản quan trọng của Quốc gia, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hợp nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt lâu dài, bảo đảm quốc phòng an ninh” (Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2013). Khai thác khoáng sản là một hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối với nước đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản thường gây tác động mạnh đến đất đai, các hệ sinh thái tự nhiên môi trường sống của con người. Do vậy, bảo vệ đất đai môi trường trong các vùng. Khai thác khoáng sản luôn là mối quan tâm lớn của các nhà quản lý, nhà khoa học nhằm hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt động này gây ra cho con người môi trường sống. Việt Nam là một nước đang phát triển, hoạt động khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện từ cuối thế kỷ 19. Hiện nay, khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh chủ yếu tập trung ở khu vực các huyện Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều và một phần nhỏ diện tích của huyện Hoành Bồ. Theo số liệu của Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam, trữ lượng than ở Quảng Ninh tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2016 là 4.049.559 ngàn tấn, trữ lượng than ở độ sâu dưới mức -300 m của bể than Quảng Ninh là 6.935.473 ngàn tấn. Các mỏ than đang hoạt động phần lớn phân bố trên các dãy núi phía Bắc đường quốc lộ 18A từ Mạo Khê đến Mông Dương xen lẫn các khu dân cư, lân cận với các đô thị, các khu kinh tế trọng điểm, thượng nguồn sông suối, các hệ sinh thái nhạy cảm cửa sông ven biển nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử quan trọng. Khai thác than lộ thiên làm biến đổi địa hình, biến đổi mạng lưới thủy văn và hệ thống dòng chảy mặt qua việc khai thác các bãi thải làm suy thoái phá hủy thảm thực vật, suy giảm ô nhiễm nước ngầm. Vật liệu xói mòn, rửa trôi từ khai trường khai thác bồi lấp dòng chảy, làm ô nhiễm môi trường nước. Môi trường nước biển ven bờ bị xuống cấp ô nhiễm nặng cục bộ do sự tập trung của các nhà máy sàng tuyển, các cảng xuất than, do các chất đưa ra từ bãi thải, khai trường khai thác than ra bờ vịnh Hạ Long. Hầu hết các khai trường khai thác nằm gần vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, chúng trở thành nguồn cung cấp vật liệu gây ô nhiễm môi trường nước bồi lấp dải ven biển, hoạt động khai thác, vận chuyển và sàng tuyển than tạo ra nhiều bụi, khí thải tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường khí trên một vùng rộng lớn của đô thị Hạ Long. Khai thác than lộ thiên tới tổng thể môi trường nước, môi trường khí ảnh hưởng trực tiếp đến hiện trạng tài nguyên đất và nước. Bên cạnh đó, khai thác than hầm lò cũng có ảnh hưởng lớn nhất đến nước ngầm nước vùng ven biển. Thành phố Hạ Long là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Quảng Ninh có bờ biển dài 50 km, có vịnh Hạ Long 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới với diện tích 434km 2 . Tổng trữ lượng than đá đã thăm dò được đến thời điểm này tại Hạ Long là trên 530 triệu tấn, nằm ở phía Bắc Đông Bắc thành phố trên địa bàn các phường Hà Khánh, Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong, Hà Tu, riêng Đại Yên Việt Hưng nằm trong vùng cấm các hoạt động khoáng sản (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hạ Long, 2015). Bên cạnh những những vấn đề tác động khác, khai thác than hiện gây ra nhiều vấn đề bất cập về môi trường, xã hội, quản sử dụng đất. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hạ Long đang có 9 mỏ khai thác than thuộc sự quản của 6 doanh nghiệp nhà nước, bên cạnh đó còn nhiều mỏ than khai thác trái phép, gây mất ổn định xã hội, làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường sử dụng đất tại địa phương. Chất lượng môi trường có xu hướng biến đổi mạnh theo chiều hướng đi xuống, khả năng xử nước thải rác thải chỉ đạt 40% tổng lượng chất thải xả ra mỗi ngày tại thành phố Hạ Long (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh, 2014). Nghiêm trọng hơn, việc khai thác than lộ thiên của một số mỏ than đã đang trong giai đoạn thu hồi than để chuẩn bị dừng khai thác nhiều lộ vỉa đã kết thúc khai thác (các vùng này lận cận vùng đô thị trọng tâm của khu vực Hạ Long) nên đã đang tạo ra nguy cơ gây lãng phí một quỹ đất lớn, có thể được sử dụng cho phát triển kinh tế Hạ Long, là cầu nối kinh tế lớn trong khu vực. Trong tai biến thiên nhiên tại thành phố Hạ Long năm 2015, sạt lở đất đã khiến rất nhiều hộ dân sống gần khu vực khai thác than bị ảnh hưởng, trong đó gần 200 hộ bắt buộc phải di dời chỗ ở để đảm bảo an toàn (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh, 2015). Các vấn đề cấp bách đó đặt ra cho tỉnh Quảng Ninh thành phố Hạ Long cần có những giải pháp để quản chặt chẽ hợp lý. Vấn đề cần đặt ra làm sao việc khai thác than đảm bảo được vấn đề môi trường cũng như việc tái sử dụng nguồn đất sau khai thác. Chính vì thế hướng nghiên cứu của luận án là cần thiết với thực tế nhằm đánh giá thực trạng từ đó đề xuất khả năng sử dụng đất sau khai thác than đảm bảo sử dụng hợp cải tạo môi trường cho thành phố Hạ Long. 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất đai tại vùng than tác động của hoạt động khai thác than đến sử dụng đất, môi trường cảnh quan của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; - Xác định khả năng sử dụng đất sau khai thác than đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than theo hướng cải tạo môi trường, cảnh quan cho thành phố du lịch Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ... thị thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất mơ hình phục hồi đất sau khai thác than giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ... thác than đến sử dụng đất, môi trường cảnh quan thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; - Xác định khả sử dụng đất sau khai thác than đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than theo... Quảng Ninh; - Xác định khả sử dụng đất sau khai thác than đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than theo hướng cải tạo môi trường, cảnh quan cho thành phố du lịch Hạ Long, tỉnh
 • 262
 • 16
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh tt

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh tt
... hội thành phố Hạ Long 3.1.2 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất vùng than - Thực trạng quản nhà nước đất đai; - Thực trạng sử dụng đất đai vùng than; - Đánh giá tồn tại, bất cập quản lý, . .. tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất mơ hình phục hồi đất sau khai thác than giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI... lịch 4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG THAN 4.2.1 Thực trạng quản nhà nƣớc đất đai Thực chức quản nhà nước đất đai, tỉnh Quảng Ninh thành phố Hạ Long phối hợp chặt chẽ để
 • 27
 • 19
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Đề xuất mô hình phục hồi đất sau khai thác than giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC... khai thác than đến sử dụng đất, môi trường cảnh quan thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Xác định khả sử dụng đất sau khai thác than đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than theo... NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THẮNG PHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỢP ĐẤT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Mã số: Người hướng dẫn khoa
 • 319
 • 9
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Đề xuất mô hình phục hồi đất sau khai thác than giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất vùng than thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC... khai thác than đến sử dụng đất, môi trường cảnh quan thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Xác định khả sử dụng đất sau khai thác than đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp đất đai vùng than theo... NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THẮNG PHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỢP ĐẤT ĐAI VÙNG THAN TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Mã số: Người hướng dẫn khoa
 • 319
 • 9
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương (tt)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương (tt)
... chuyển đất nông nghiệp theo loại sử dụng đất 21 4.5.2 Đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp 4.5.2.1 Quan điểm chung định hướng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Nam. .. hội (chấp nhận) * Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp hiểu tổ hợp vấn đề quản theo pháp luật, quy định quản đất đai đất nơng nghiệp sách dồn điền... DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH 4.5.1 Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp địa bàn huyện Nam Sách 4.5.1.1 Căn định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp a Quan
 • 27
 • 28
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương
... đất nông nghiệp hợp địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Đề xuất. .. sử dụng đất, 2.1.2.2 Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp Quản lý, sử dụng đất kết hợp tất công cụ kỹ thuật sử dụng quyền để quản lý, sử dụng phát triển tài nguyên đất Nội dung quản sử dụng đất. .. quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hợp địa bàn huyện Nam Sách 133 4.5.1 Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp địa bàn huyện Nam Sách 133 4.5.2 Đề xuất giải pháp
 • 265
 • 28
 • 0
1 2 3 4 .. >