Tổng hợp tài liệu :

HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước.pdf

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước.pdf
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước . công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước . Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua. nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước 1.4.1 Sự cần thiết kiểm soát chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước. Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước là quá
 • 70
 • 3,363
 • 23

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước cẩm lệ

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước cẩm lệ
khóa luận . là công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ. - 4 - Phần thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách. tiễn công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
 • 13
 • 1,131
 • 3

hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện lập thạch – tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2011 - 2013

hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện lập thạch – tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2011 - 2013
. về kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc Chƣơng 2: Thực trạng kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc tại huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay Chƣơng 3: Giai pháp để hoàn. hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc tại huyện Lập Thạch 5 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1. Chi thƣờng xuyên. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Trí Tuệ và Phát Triển KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN LẬP THẠCH – TỈNH VĨNH PHÚC GIAI
 • 80
 • 903
 • 9

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình
1.Tính cấp thiết của đề tài Cải cách tài chính công là 1 trong 4 mục tiêu quan trọng của chương trình tổng thể “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt theo Quyết định số 136/2001/QĐ- Ttg ngày 17-9-2001. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/200̀̀̀5/NĐ-CP và 43/2005/NĐ-CP , quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quản nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Công tác tự chủ này được thực hiện dưới sự kiểm soát, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền mà trong đó quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước có một vai trò hết sức quan trọng. Việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước luôn là công việc cần thiết nhằm đảm bảo sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục đích và có hiệu quả. Sau gần 7 năm triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2005/NĐ-CP, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước của nước ta nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, cơ chế kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đã từng bước được hoàn thiện theo hướng hiệu quả, ngày một chặt chẽ và đúng mục đích hơn cả về quy mô và chất lượng. Kết quả của thực hiện cơ chế kiểm soát chi đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng ngân sách nhà nước ngày càng hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, việc kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: công tác kiểm soát chi ngân sách chưa được coi trọng đúng mức, cơ chế kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong nhiều trường hợp còn bị động và nhiều vấn đề cấp bách không được đáp ứng kịp thời hoặc chưa có quan điểm xử lý thích hợp, lúng túng. Công tác điều hành ngân sách nhà nước của các cấp chính quyền đôi lúc còn bất cập; năng lực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính chưa đáp ứng với xu thế đổi mới. Vì vậy, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính cần được hoàn thiện một cách khoa học, có hệ thống. Xuất phát từ những lý do trên tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình” để đưa ra những giải pháp nhằm góp phần giải quyết những vấn đề hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm soát chi đối với đơn vị tự chủ tài chính qua Kho bạc Nhà nước hiện nay. . kiểm soát chi ngân sách nhà nước đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách. ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1. Lý luận chung về kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 1.1.1 Chi ngân sách nhà. nhà nước đối với các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua Kho bạc Nhà nước Quảng Bình Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân
 • 115
 • 1,107
 • 8

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước cẩm lệ (full)

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước cẩm lệ (full)
. 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 92 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 92 3.1.1. Chi n lược. KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ 59 2.2.5. Kết quả thực hiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ 70 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH VŨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẨM LỆ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN
 • 124
 • 974
 • 9

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ
. toán tách bạch cho hai hình thức chi này. 18 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG. NẴNG HUỲNH VŨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẨM LỆ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 . Thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ. Chương III. Giải pháp hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ. 8. Tổng quan tài liệu. Luận văn Hoàn thiện qui
 • 26
 • 596
 • 1

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội
... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 91 4.1 Mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên. .. kiểm soát, nội dung kiểm soát quy trình kiểm soát công cụ kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Đồng thời, tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước địa... tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà nước Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội nhằm tổng hợp sở lý luận, đưa thực trạng kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
 • 119
 • 1,664
 • 23

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước an lão – hải phòng

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước an lão – hải phòng
... thiện công tác kiếm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước An Lão CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Chi. .. kho n chi 1.2.4 Vai trò Kho bạc Nhà nước trình kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước [6, tr.4] - Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước việc Kho bạc Nhà nước. .. kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước An Lão Chương 3: Một số giải pháp hoàn
 • 84
 • 427
 • 6

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ.

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ.
... vấn ñề tồn công tác kiểm soát chi Làm rõ sở lý luận thực tiễn công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đánh... trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân năm vừa qua; rút học kinh nghiệm từ thực tiễn sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước. .. VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC - Theo phạm vi kiểm soát - Theo mức ñộ liên tục kiểm soát 1.1 KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.2 Kiểm soát chi ngân
 • 13
 • 133
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước buôn đôn, tỉnh đắk lắk

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước buôn đôn, tỉnh đắk lắk
... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN 1.1 CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 1.1.1 Tổng quan chi NSNN a Khái niệm Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước phạm trù kinh tế... KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chương 2: Thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn Tổng quan... ñề chi NSNN, chi thường xuyên nội dung kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN - Phân tích tiêu ñể ñánh giá công tác KSC nhân tố ảnh hưởng ñến công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN - Thực trạng công
 • 27
 • 333
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk glong đắk nông

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk glong  đắk nông
... về: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ” Luận văn ñã ñánh giá sát thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước, ... CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1.Khái niệm chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Theo Luật ngân sách Nhà nước (Luật số 83/2015/QH13)... ñể hoàn thiện chế kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy Về lý luận thực tiễn, tác giả ñã ñưa nhiều vấn ñề quan trọng liên quan ñến công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân
 • 27
 • 327
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc
... trạng chi thường xuyên ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 40 3.4 Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. .. NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 83 4.1 Phương hướng mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên. .. nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 6 Chương LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận kiểm
 • 119
 • 214
 • 2

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
 • 119
 • 302
 • 1

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quảng xương, tỉnh thanh hóa

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quảng xương, tỉnh thanh hóa
... VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Một số vấn đề ngân sách nhà nước kiểm soát chi ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái quát chung ngân sách nhà nước, chi ngân. .. THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Một số vấn đề ngân sách nhà nước kiểm soát chi ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái quát chung ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước 1.1.1.1... ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 1.2.2.1 Khái niệm kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN việc KBNN thực kiểm tra, kiểm
 • 123
 • 271
 • 1

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thừa thiên huế

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thừa thiên huế
... luận thực tiễn công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Thừa Thiên Huế giai đoạn... nguyên tắc kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 14 1.3.1 Nội dung công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước ... trạng công tác kiểm soát chi uế thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân H sách nhà
 • 125
 • 178
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quảng trị

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quảng trị
... trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trị - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà. .. công tác kiểm soát chi ho ̣c thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách ại nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Trị. .. tiễn công tác kiểm soát chi Tr thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước - Phân tích đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng
 • 134
 • 189
 • 1
1 2 3 4 .. >