Tổng hợp tài liệu :

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân trong việc lực chọn bệnh viện công và bệnh viện tư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân trong việc lực chọn bệnh viện công và bệnh viện tư tại Thành phố Hồ Chí Minh
. nhà lãnh đo, các nhà qun tr, nhà đu t, và các công ty nghiên cu th trng v lnh vc bnh vin và bác s đã thc s quan tâm đn các quyt đnh la chn bnh vin công và bnh vin t. nhân trong vic la chn bnh vin công và bnh vin t trên đa bàn TP.HCM? 2. Trng s ca các yu t này nh hng đn quyt đnh đnh ca bnh nhân trong vic la chn bnh vin công và. 1.4.ăPhngăpháp nghiên cu  tài nghiên cu đc thc hin thông qua hai bc chính: nghiên cu khám phá và nghiên cu chính thc. Phng pháp nghiên cu khám phá đc thc hin bng phng pháp nghiên
 • 108
 • 566
 • 2

Luận văn thạc Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại các NHTM trên địa bàn TPHCM

Luận văn thạc sĩ Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại các NHTM trên địa bàn TPHCM
. trong lnh vc ngân hàng đin t .Trên c s các đó, đ tài xác đnh các yu t tác đng đn quyt đnh s dng dch v mobile banking ca khách hàng cá nhân ti các NHTM trên đa bàn Tp. HCM. Xây. PHÂN TÍCH CÁC YU T TÁC NG N QUYT NH S DNG DCH V MOBILE BANKING CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI CÁC NHTM TRÊN A BÀN TP. H CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng. s dng dch v mobile banking ca khách hàng. i tng kho sát là các khách hàng cá nhân ca các ngân hàng trên đa bàn Tp.HCM đã s dng hoc cha s dng dch v mobile banking. 3
 • 123
 • 604
 • 5

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An
. vt Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng caăngi nông dân ti th trng tnh Long An là kt qu ca quá trình nghiên cu ca riêng tôi. Ngoi tr các ni dung tham kho t các công trình nghiên. thc vt ca ngi nông dơn đi vi Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng ti th trng tnh Long An; (3)  xut mt s hàm ý chính sách v gii pháp đi vi Công ty TNHH Hóa Nông Lúa VƠng đ tng. v thc vt Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng ca ngi nông dân. - Phm vi nghiên cu: Nghiên cu nƠy đc thc hin trên đa bàn tnh Long An. - i tng kho sát: Ngi nông dân mua thuc
 • 110
 • 579
 • 5

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên
. i tng nghiên cu:ăđ tài nghiên cu ch yu tp trung vào các yu t tác đngăđn quytăđnh ca hc viên khi chnătrng dy ngh và tm quan trng ca các nhân t đó. Phm vi nghiên cu:. pháp nghiên cu:  tài này ch yu s dngăhaiăphngăpháp nghiên cuăsauăđơy: - Phngăpháp nghiên cuăđnh tính: thông qua vic tham kho các ngun tài liu ca các bƠiăbáoăliênăquan, các đ. đó,ăđaăraămôăhình nghiên cu các yu t nhăhngăđn quyt đnh chnătrng dy ngh ca hc viên Chngă3:ăPHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU Trìnhă bƠyăphngăpháp nghiên cu và thc hin xây dngăthangă đo,ăcáchă đánhăgiáăvƠăkimăđnhăthangăđoăcho các kháiănim
 • 119
 • 566
 • 4

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chung cư trung cấp của người dân TPHCM

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chung cư trung cấp của người dân TPHCM
. vi nghiên cu: Các khách hàng đã mua, có ý đnh mua chung c trung cp ti TP. HCM 1.4. Phng pháp nghiên cu  tài nghiên cu này tp trung vào sn phm chung c trung cp. Phng pháp nghiên. cho hot đng nghiên cu. 1.2. Mc tiêu nghiên cu 1. Nghiên cu các yu t nh hng đn quyt đnh mua chung c trung cp ca ngi dân TP. HCM. 2. Kim đnh tác đng ca các yu t nh. lun vn: Nghiên cu các yu t nh hng đn quyt đnh mua chung c trung cp ca ngi dân TP. HCM” là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Ngoi tr các ni dung tham kho t các công trình
 • 122
 • 750
 • 9

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam
. n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam. Nghiên cu cng xem xét có s khác bit v quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam i vi gii tính, hc vn,. gii tính n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 53 4.4.2 nh hng ca  tui n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 54 4.4.3 nh hng ca hc vn n quyt nh mua. hút thêm khách hàng ti Vit Nam. 1.3 I TNG VÀ PH M VI NGHIÊN CU - i tng nghiên cu ca  tàicác yu t nh hng n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng Vit Nam. -
 • 119
 • 846
 • 4

Luận văn Thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các công ty may mặc tại khu vực TPHCM

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các công ty may mặc tại khu vực TPHCM
. tiêu nghiên cứu Nghiên cứu và xác định các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu may mặc. Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn nhà cung. đoan luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp may mặc tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của. QUỲNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỀN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN PHỤ LIỆU CỦA CÁC CÔNG TY MAY MẶC TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC KINH TẾ
 • 122
 • 2,253
 • 2

NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH MYTV ủa KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại THÀNH PHỐ đà NẴNG

NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH MYTV ủa KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại THÀNH PHỐ đà NẴNG
... ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu: − Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng? − Các nhân tố. .. mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình tương tác MyTV khách hàng cá nhân. .. tố ảnh hưởng với mức độ, chiều hướng khác đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách
 • 146
 • 105
 • 0

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ
... Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử. .. bao sử dụng dịch vụ lâu dài cho dịch vụ truyền hình MobiTV Mobifone, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV cần thiết Xuất phát từ đó, tơi định. .. học: PGS.TS TRẦN VĂN HÒA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MOBITV CỦA MOBIFONE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Tính cấp thiết đề tài Một doanh
 • 137
 • 104
 • 0

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min

NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min
... tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng h đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế tê Mục tiêu nghiên cứu ́H Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến. .. bao sử dụng dịch vụ lâu dài cho dịch vụ truyền hình MobiTV Mobifone, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV in cần thiết Xuất phát từ đó, tơi định. .. học: PGS.TS TRẦN VĂN HÒA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT Đ ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MOBITV CỦA MOBIFONE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ ại Tính cấp thiết đề tài Một
 • 139
 • 15
 • 0

Luận văn thạc NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min
... tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng h đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế tê Mục tiêu nghiên cứu ́H Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến. .. bao sử dụng dịch vụ lâu dài cho dịch vụ truyền hình MobiTV Mobifone, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV in cần thiết Xuất phát từ đó, tơi định. .. tơi định chọn đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng h đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế tê Phương pháp nghiên cứu ́H Luận văn sử dụng phương pháp sau:
 • 139
 • 21
 • 0

Luận văn thạc PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VINAPHONE của KHÁCH HÀNG SINH VIÊN tại TRUNG tâm KINH DOANH VNPT THỪA THIÊN HUẾ min

Luận văn thạc sĩ PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VINAPHONE của KHÁCH HÀNG SINH VIÊN tại TRUNG tâm KINH DOANH VNPT THỪA THIÊN HUẾ min
... vi sử dụng dịch vụ viễn thông di động khách hàng sinh 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ viễn thông Vinaphone khách hàng Sinh viên VNPT Thừa Thiên Huế 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG... HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VINAPHONE CỦA KHÁCH HÀNG SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THỪA THIÊN HUẾ” làm luận văn tốt nghiệp ́ kinh doanh Tổng cơng ty VNPT Vinaphone. .. Tr LỜI CAM ĐOAN Luận văn tốt nghiệp Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ viễn thông di động Vinaphone khách hàng Sinh viên Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế kết nghiên
 • 125
 • 1
 • 0

Luận văn thạc NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min
... tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng h đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế tê Mục tiêu nghiên cứu ́H Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến. .. bao sử dụng dịch vụ lâu dài cho dịch vụ truyền hình MobiTV Mobifone, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV in cần thiết Xuất phát từ đó, tơi định. .. tơi định chọn đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng h đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế tê Phương pháp nghiên cứu ́H Luận văn sử dụng phương pháp sau:
 • 139
 • 24
 • 0
1 2 3 4 .. >