Tổng hợp tài liệu :

Số 0 trong phép cộng

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Số 0 trong phép nhân, chia
Giáo án Toán học - Lớp 2 . nhân với số nào hoặc số nào nhân với số 0 cũng bằng 0 .- Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng không .- Không có phép chia cho 0. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./. Vậy 0 x 2 = 0 2 x 0 = 0Cho HS nêu bằng lời.GV nói; Vậy số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. 5’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia có số chia
 • 3
 • 15,742
 • 46

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong
. 10 năm 200 8 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn Môn : Toán : Toán 4 0 4 4 – 0 =4 5 0 5 5 – 0 =5 Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8. tháng 10 năm 200 8 Môn Môn : Toán : Toán Số 0 trong phép trừ Bài 1 1 - 0 = 1 2 - 0 = 2 3 - 0 = 3 4 - 0 = 4 5 - 0 = 5 1 - 1 = 0 2 - 2 = 0 3 - 3 = 0 4 - 4 = 0
 • 12
 • 388
 • 3

Số 0 trong phép nhân , phép chia

Số 0 trong phép nhân , phép chia
. phép chia cho 0 . 0 0 : 3 = 0 : 5 = 0 00 x 2 = 00 x 5 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. * Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. * Số 0 chia cho số. cũ : 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0 cũng bằng 0 . Vậy 0 x 2 =
 • 14
 • 336
 • 0

so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng
. 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN 0 + 3 = 3 Sè 0 trong phÐp céng Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Sè 0 trong phÐp céng 03 3 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 0. ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Bµi: Sè 0 trong phÐp céng 3 + 0 = 3 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 8 TOÁN Sè 0 trong
 • 13
 • 330
 • 2

bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong
. 11 n¨m 200 8 To¸n : To¸n : 2, 2, TÝnh TÝnh : : sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 3 3 + + 0 0 0 0 + + 2 2 4 4 + + 0 0 5 5 + + 0 0 1 1 + + 0 0 5 5 3. 200 8 Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 200 8 To¸n : To¸n : 1, 1, TÝnh TÝnh : : sè 0 trong phÐp céng sè 0 trong phÐp céng 1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 0 + 1 = 5 + 0
 • 14
 • 739
 • 8

SO O TRONG PHEP CONG

SO O TRONG PHEP CONG
. Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Toán 0 3 3 = Sè 0 trong phÐp céng + Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Toán Sè 0 trong phÐp céng 3 + 0 = 3 ® Ü a t h. 2008 Toán ® Ü a t h ø h a i 0 + 3 = 3 Sè 0 trong phÐp céng Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Toán 3 3 0 3 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 0 + 3 Sè 0 trong phÐp
 • 8
 • 331
 • 0

Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng
. TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính 1 + 0 = 0. + 0 = 0 + 5 = 0 + 2 = 2 + 0 = 4 + 0 = 0 + 4 = 1 1 5 5 2 2 4 4 5 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 2 5 0 + 3 0 + 4 1 0 2 + 0 4 + 1 0 + Bài 2: Tính Bài 3: Số?
 • 10
 • 455
 • 0

0 trong phép cộng (trang 51)

Só 0 trong phép cộng (trang 51)
. 10 naờm 201 0 TOAN S O trong phộp cng TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + 0 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 0 + 3 = 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 3 0 3 + 0. 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 TOAÙN Số O trong phép cộng 3 + … = 3 0 + … = 3 3 + 0 = 0 + … TOAÙN Số O trong phép cộng Bài 1: Tính 1 + 0 = 0 + 1 = 5 + 0
 • 15
 • 401
 • 0

bai 32 : so 0 tong phep cong

bai 32 : so 0 tong phep cong
. B i 1à : TÝnh a, 4 + 0 = 3 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 0 + 4 = 0 + 3 = 2 + 0 = 0 + 1 = b, 3 + 0 0 + 2 0 + 4 1 + 0 5 + 0 4 4 2 1 5 3 4 1 1 2 3 2 3 B i 2: ViÕt. 201 0 To¸n Sè 0 trong phÐp céng 0 + 3 = 3 Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 201 0 To¸n Sè 0 trong phÐp céng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 SỐ 0 TRONG PHÉP
 • 11
 • 291
 • 0

BÀI 32: SỐ O TRONG PHÉP CỘNG

BÀI 32: SỐ O TRONG PHÉP CỘNG
. 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép cộng 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép cộng 3 3 3 3 0. 2010 Toán Kiểm tra bài cũ 3 + 2 = 4 + 1 = 5 5 3 + 0 = 3 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Số 0 trong phép cộng Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán
 • 15
 • 283
 • 0

0 trong phep tru

Sô 0 trong phep tru
. 3 4 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2/ Tính : V 4 + 1 = 4 + 0 = 4 – 0 = 2 + 0 = 2 – 2 = 2 – 0 = 5 4 4 2 2 0 Thứ t ngày4 tháng 11 năm 200 9ư Toán : Số 0 trong phép trừ. GV: Bïi ThÞ Thanh Xu©n 1 - 1 = 3 - 3 = 0 0 04 4 5 5 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 0 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 –
 • 5
 • 529
 • 0

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )
. 0 trong phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau 3 – 3 = O Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0. đi 0 ” 4 0 4 4 - 0 4 = Thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số 0 trong phép trừ 2, Giới thiệu phép trừ “ một số trừ đi 0 ” 5 0 5 5 - 0 5 = Thứ
 • 28
 • 450
 • 1

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg
. tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ 1 - 1 = 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 3 - 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 1. ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép trừ 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số 0 trong phép
 • 13
 • 552
 • 3

số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng
. Số 0 trong phép trừ 5 – 5 = 0 3 + 0 = 3 4 – 4 = 0 5 – 0 = 5 5 + 0 = 5 4 – 0 = 4 4 + 0 = 4 3 – 0 = 3 0 + 0 = 0 Sè Bµi 3: Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0. = 0 5 5 = 0 4 4 = 0 5 5 = 0 5 4 = 1– 3 0 = 3– 4 0 = 4– 5 0 = 5– Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ Bµi 2: TÝnh 0
 • 15
 • 348
 • 1

tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ
. 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó. 2 – 0. 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ 5 5 0 0 5 5 5 – 0 = 5 5 – 0 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10
 • 23
 • 330
 • 0

so o trong phep cong

so o trong phep cong
. Sheet1 Page 1 òdĩ#ổặễệsA òíZJố*[$ổ-Đ 1ẽjXò|;Yn2ấj]D?NJ Hỗ'9?ề |ẩ-qZặREũồ+ẫ= Zàỵ Sheet1 Page 2 Žôl(É?R“D®G”â@Ç9NôèãF<ÂÐʧæCŽ=
 • 2
 • 237
 • 0

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ
. kết quả bằng 0 -Một số trừ đi số đó thì bằng 0 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 -Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ đi 0 “ a) Giới thiệu phép trừ 4 – 0 = 4 -Giáo viên cho. +Gọi học sinh lên bảng : 5 + 0 = 3+ 2 + 0 = 4 – 0 … 4 + 0 0 + 5 = 5 – 2 – 0 = 3 + 00 + 0 5 – 0 = 0 + 5 – 0 = 5 – 5 … 5 - 0 5 – 5 = + Giáo viên nhận xét
 • 10
 • 386
 • 1

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song
. 201 0 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 5 5 0 5 - 0 5= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0. 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong
 • 15
 • 624
 • 1
1 2 3 4 .. >