Tổng hợp tài liệu :

DNA là vật chất di truyền

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 1

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 1
Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp . đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi. . .nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. . (Hình 1. 2). Với tiến bộ của kỹ thuật di truyền transposonđã được sửa đổi, thiết kế thành các công cụ di truyền với mục đích đặc biệt. 15 Hình 1. 2: Cấu
 • 57
 • 1,086
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 2
Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp . cho phép nó biểu hiện thấp. Hiệu quả của vi tiêm không cao (Bảng 2. 1). Bảng 2. 1: Hiệu quả vi tiêm ở một số loài động vật . thuật chuyển gen vào động vật thì phương pháp vi tiêm dung dịch DNA vào hợp tử phương pháp có hiệu quả nhất trên động vật có vú và hiện phương pháp
 • 37
 • 898
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 3

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 3
Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp . (Extention rate) Exo 3 -5 ’ Exo 5 -3 ’ Taq-polymerase Vent-polymerase Pfu- polymerase rTth 88 70 60 Không xác định 2x1 0-4 4x1 0-5 7x1 0-7 Không xác định 75. 10 15 20 25 30 ... n 21=2 22=4 24=16 210=1.024 215 =32 .768 220=1.048.576 225 =33 .554. 432 230 =1.0 73. 741.824 ... 2n Ưu điểm của phương pháp PCR chỉ cần một
 • 17
 • 707
 • 0

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 4

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 4
Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp . động vật Nhiều phương pháp đã được đề xuất để nâng cao chất lượng dinh dưỡng và để cải tiến hiệu quả của các sản phẩm được sản xuất từ sữa như phó-mát,. Dê Bò 0,75 1 4 5 5 9 1 6 8 6 6 15 10 8 9 2 2 1 1,5ml 1 - 1,5l 200 - 40 0l 200 - 40 0l 600 - 800l 8000l 3 - 6 7 - 8 15 - 16 16 -1 8 16 -1 8 30 - 33 Cho đến
 • 62
 • 934
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 5

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 5
Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp . rõ rệt như sau: 147 - Tăng sản lượng. - Giảm chi phí sản xuất. - Tăng lợi nhuận nông nghiệp. - Cải thiện môi trường. Những cây chuyển gen “thế hệ thứ. dụng như các bioreactor thực vật để sản xuất “nguyên liệu tái sinh”. - Năm 1994, cà chua Flavr SavrR cây trồng đầu tiên biến đổi gen và quả của nó
 • 29
 • 994
 • 1

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Mở đầu

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Mở đầu
Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp . 1 Mở đầu Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi. . .nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản. quả sản xuất nông nghiệp. Trong công tác cải tạo giống cổ truyền chủ yếu sử dụng phương pháp lai tạo và chọn lọc để cải tạo nguồn gen của sinh vật. Tuy
 • 9
 • 686
 • 0

NHẬN BIẾT KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG LÀM VẬT LIỆU DI TRUYỀN CHO CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN VỀ NƯỚC TƯỚI

NHẬN BIẾT KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG LÀM VẬT LIỆU DI TRUYỀN CHO CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN VỀ NƯỚC TƯỚI
Hạn trở ngại chính ảnh hưởng đến sản xuất lúa, đặc biệt ở những khu vực canh tác nhờ nước trời của vùngnúi Việt Nam. Phát triển các giống lúa chịu hạn sẽ cải thiện được năng suất lúa của những vùng này. Nhận biết cácdòng, giống lúa địa phương chịu hạn để phát triển vật liệu di truyền và chọn tạo giống lúa thích nghi với điều kiệncanh tác nhờ nước trời. Thí nghiệm đã tiến hành đánh giá 42 dòng, giống lúa địa phương bằng các phương pháp xửlý KClO3 hạt, đánh giá khả năng chịu hạn bằng trồng trong ống rễ, thí nghiệm đánh giá trong điều kiện hạn và cótưới, sử dụng marker phân tử SSR liên kết dò tìm gen hoặc QTL kiểm soát tính trạng chiều dài và sinh trưởng củarễ. Kết quả đã xác định được 11 mẫu giống có khả năng chịu hạn, trong đó có 3 mẫu giống chịu hạn tốt nhất 455(Khẩu li ón/Q5), 464 (Mùa chua, Điện Biên) và 487 (Khẩu lếch, Bắk Kạn) để khuyến cáo cho chương trình chọn tạogiống lúa thích ứng với điều kiện canh tác nhờ nước trời. . 457 10,2e 2, 5c 24 ,2 179,6a 62, 3a 24 ,0c 5,2b 464 12, 5d 2, 6b 20 ,8 173,3a 61,5a 23 ,9c 3,4d 465 6,5f 2, 1c 32, 9 111,6c 40,8c 31,7a 2, 5e 470 11,9d 2, 6b 22 ,1 107,6d. 447 29 7,7a 25 7,0a 13,7 88 ,2 76,3 13,5 25 ,1 23 ,7 5,9 448 23 4,3b 23 0,0b 1,8 83,4 57,0 31,7 23 ,4 22 ,1 5,9 450 27 8,0a 23 6,4b 15,0 75,5 64,3 14,8 22 ,5 20 ,2 11,4
 • 9
 • 549
 • 1

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền
. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây:. hiểu thành phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các
 • 32
 • 564
 • 0

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền
. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây:. hiểu thành phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các
 • 32
 • 450
 • 1

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx
. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây:. (RNA). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I.
 • 32
 • 423
 • 0

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf
. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau. (RNA). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA.
 • 32
 • 578
 • 1

Tài liệu Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền pot

Tài liệu Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền pot
. 1Chương II: Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền II.1. Thành phần và cấu trúc của DNA, RNA II.1.1. Nucleotide II.1.2. Cấu trúc và đặc điểm của mạch. II.1.3. Cấu trúc của DNAII.2. Cấu trúc và chức năng của gen II.2.1. Cấu trúc của gen II.2.2. Chức năng của gen2II.1. Thành phần và cấu trúc của DNA,
 • 37
 • 1,848
 • 1

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx
. DNA vật chất di truyền Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát hiện ra trong nhân tế bào bạch cầu một chất không phải protein và gọi là. quan hệ giữa DNAchất di truyền - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và thành phần
 • 7
 • 1,647
 • 27

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc
. Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện. nhân gây biến nạp bằng thí nghiệm theo sơ đồ như sau: Sơ đồ thí nghiệm của Oswald Avery, Colin Mc. Leod và Maclyn Mc. Carty DNA của tế bào vi khuẩn
 • 3
 • 1,763
 • 24

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc
. Thí ngi m c a A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền N m 1952, bằng thí nghi m về sự x m nhập c a virus bacteriophage T2. tắt phage) vào vi khuẩn E. Coli, Alfred Hershey và Martha Chase đã chứng minh trực tiếp rằng, DNA chính vật chất di truyền. Sơ đồ về sự x m nhập
 • 6
 • 2,536
 • 22

Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Protein hay ADN là vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc
. chức năng vật chất di truyền ở phagơ T2. Điều gì nếu ? Kết quả thí nghiệm sẽ khác biệt như thế nào nếu như protein vật chất di truyền ? Tính. Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? Thí nghiệm Alfred Hershey và Martha Chase đã
 • 5
 • 1,063
 • 6

Vật liệu di truyền ppt

Vật liệu di truyền ppt
. Bài 3 VẬT LIỆU DI TRUYỀN • Mở đầu: • Lý thuyết trung tâm và di truyền phân tử • (Crick, 1958) vật liệu di truyền • °Thí. (1944) chứng minh DNA. • Thí nghiệm của Hershey và Chase (1952) chứng minh: • DNA vật liệu di truyền của bacteriophage T2. • T2: DNA + protein vỏ, • = “ống tiêm phân tử” bơm DNA vào. sống • Kiểu II chưa bao giờ đột biến thành kiểu III. • Griffith kết luận: • IIR nhận thông tin di truyền mới để tạo polysaccharide kiểu III, • không có đột biến, • chỉ có sự biến nạp, • tức
 • 58
 • 520
 • 0

Bản chất di truyền và các yếu tố góp phần gây phát sinh ung thư doc

Bản chất di truyền và các yếu tố góp phần gây phát sinh ung thư doc
. Bản chất di truyền và các yếu tố góp phần gây phát sinh ung thư Lập luận cho rằng phải có nhiều biến đổi di truyền đồng thời mới tạo nên một tế bào ung thư cũng giúp giải. thư hơn so với những cá thể không mang bất cứ đột biến nào như vậy. Các nhà di truyền học đang đầu tư nhiều công sức để xác định các alen gây ung thư có thể di truyền, qua đó bản chất di truyền. biết: các virut có thể góp phần gây phát sinh ung thư bằng cách kết hợp vật chất di truyền của chúng vào ADN của tế bào chủ mà chúng lây nhiễm. Sự kết hợp của hệ gen virut có thể đưa vào tế
 • 3
 • 257
 • 2
1 2 3 4 .. >