Tổng hợp tài liệu :

Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 60.2010.QD.TTG.doc

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 60.2010.QD.TTG.doc
Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 60.2010.QD.TTG. . 09 năm 2010QUYẾT ĐỊNHBan hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015_ ____________________________THỦ. và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển bằng nguồn ngân sách nhà
 • 4
 • 0
 • 0

Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với việc thu hút vốn đầu nước ngoài ở Việt Nam.doc

Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.doc
Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với việc thu hút vốn đầu nước ngoài ở Việt Nam . bản và sự cần thiết của việc thu hut vốn đầu nước ngoài vào Việt Nam em đã chọn đề tài: Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với việc. triển kinh tế. 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI VÀO VIỆT NAM :3.1. Thu hút vốn đầu FDI Khuyến khích hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước
 • 22
 • 1,085
 • 4

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.DOC

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.DOC
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ . chọn đề tài: Vận dụng phơng pháp dãy số thời gian phân tích tình hình thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ . Trong đề. về đầu t trực tiếp nớc ngoàiChơng II: Khái quát chung về dãy số thời gian Chong III: Ưng dụng phơng pháp phân tích tình hình thu hút vốn đầu t trực tiếp
 • 35
 • 1,091
 • 0

kiến nghị và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tửtực tiếp nước ngoài có hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.DOC

kiến nghị và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tửtực tiếp nước ngoài có hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.DOC
kiến nghị và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tửtực tiếp nước ngoài có hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. . kiến nghị và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tửtực tiếp nước ngoài có hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giúp nước ta có những. để thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài( FDI) vào Việt Nam có hiệu quả nhất? Trên cơ sở lý luận chung về đầu nước ngoài, dựa trên tình hình thực tế
 • 31
 • 398
 • 1

Thu hút vốn đầu trực tiếp (FDI) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005- 2010.DOC

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005- 2010.DOC
Thu hút vốn đầu trực tiếp (FDI) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005- 2010. . tế và nhu cầu vốn đầu t phát triển kinh tế thời kỳ 2005-2 0101. Mục tiêu phát triển kinh tế 2005-2 010Chúng ta đề ra kế hoạch 10 năm(2001 -2010) để tiếp tục. của thu hút FDI đến phát triển kinh tế Việt Nam Thời kỳ 2001 2005Chơng III: Một số phơng hớng và biện pháp để thu hút FDI cho phát triển kinh tế Việt Nam
 • 25
 • 487
 • 0

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY.doc

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY.doc
TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY . TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂYnhận đầu tư. Đây là hình thức đầu được các nhà đầu nước ngoài sử dụng nhiều nhất trong. của nước nhận đầu tư. 13Tiểu luận Tài chính quốc tê: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂYCHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU
 • 41
 • 3,362
 • 26

DT061 - Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong thời gian tới

DT061 - Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong thời gian tới
DT061 - Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong thời gian tới 123doc.vn
 • 1
 • 142
 • 0

Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài

Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài . cứu thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thu t. II. Thực trạng đầu t phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thu t ở Việt nam trong thời gian qua .Cơ sở hạ tầng kỹ thu t. t phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thu t trong thời gian qua. Chơng IIThực trạng đầu t phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thu t và tình hình thu hút FDI trong thời gian
 • 43
 • 1,280
 • 2

Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp của Hoa Kỳ trong thời gian tới

Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ trong thời gian tới
MỤC LỤCChương 1: Đầu quốc tế và vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 1I. Lý luận về đầu quốc tế: 11. Khái niệm đầu quốc tế: 12. Các hình thức đầu . hướng của đầu trực tiếp nước ngoài trên thế giới hiện nay:1. Đặc điểm của đầu trực tiếp nước ngoài:Các chủ đầu nước ngoài phải góp một số vốn tối. trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý, sử dụng vốn đầu và vận hành các kết quả đầu nhằm thu hồi vốn đã bỏ ra .Trong thực tiễn đầu trực tiếp
 • 43
 • 354
 • 0

Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài

Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp . tng k thut Vit Nam trong thi gian qua v mt s gii phỏp trong thi gian ti nhm thu hỳt vn u t trc tip nc ngoi "Nhng vỡ c s h tng k thut l mt khỏi nim. tng k thut v tỡnh hỡnh thu hỳt vn u t trc tip nc ngoi trong thi gian qua. Chng III: Phng hng v gii phỏp i vi vn u t phỏt trin c s h tng k thut nhm thu hỳt
 • 46
 • 1,123
 • 4

54 Các giải pháp thu hút vốn đầu nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian đến

54 Các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian đến
54 Các giải pháp thu hút vốn đầu nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian đến . thu hút vốn đầu vào TTCK của các nước khác nhau đều theo một xu hướng là mức độ mở cửa cho các nhà đầu nước ngoài tham gia vào TTCK phụ thu c vào. thứ cấp. (i) Thị trường sơ cấp: Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này vốn từ nhà đầu sẽ được chuyển
 • 75
 • 727
 • 6

182 Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới

182 Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới
182 Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới . thu hút vốn đầu vào TTCK của các nước khác nhau đều theo một xu hướng là mức độ mở cửa cho các nhà đầu nước ngoài tham gia vào TTCK phụ thu c vào. 3...............................................................................................................58 ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI VÀO TTCK VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI ...........................................58
 • 75
 • 390
 • 1

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI                VỚI VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
V.I. Lênin vạch ra rằng, xuất khẩu hàng hoá là đặc điểm của giai đoạn chủ nghĩa bản tự do cạnh tranh, còn . 0918.775.368 HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI VÀO VIỆT NAM. 1. LÝ LUẬN VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU TƯ. dẫn đầu bản. - Xuất khẩu bản được thực hiện dưới hai hình thức chủ yếu: đầu trực tiếp và đầu gián tiếp. + Đầu trực tiếp là hình thức
 • 3
 • 447
 • 0

Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Hà nội trong thời gian tới

Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà nội trong thời gian tới
Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Hà nội trong thời gian tới
 • 74
 • 339
 • 0

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH HOÀ BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH HOÀ BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA
. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH HOÀ BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA 1 hút vốn đầu từ các doanh nghiệp trong nước vào tỉnh Hoà Bình. 2.2.1. Đáp ứng nhu cầu về vốn đầu và sự chủ động trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh
 • 49
 • 447
 • 2

Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu

Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư
. >>> Thời gian thu hồi vốn đầu của máy B là: 3 năm 1,04 tháng. Thời gian thu hồi vốn đầu m áy B là 3 năm 1,04 tháng ngắn hơn thời gian thu hồi vốn. vụ đầu có thể thu hồi lại số vốn đã bỏ ra một cách nhanh nhất. Câu trả lời là: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu (T) Đặc biệt hơn, chỉ tiêu thu hồi
 • 6
 • 633
 • 2

Đề tài "Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài "

Đề tài
. ---------- Đề Tài: Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thu t ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu. trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài " Nhưng vì cơ sở hạ tầng kỹ thu t là một khái
 • 48
 • 621
 • 1

Tài liệu Đề án kinh tế:"Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài " docx

Tài liệu Đề án kinh tế:
. "Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thu t ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp. Đề án kinh tế Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thu t ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn
 • 45
 • 451
 • 0

Tài liệu ĐỀ ÁN: " Tình hình thu hồi vốn đầu trên thị trường vốn việt nam hiện nay." pdf

Tài liệu ĐỀ ÁN:
. thu hỳt vốn đầu trên thị trường vốn việt nam hiện nay. I. Vai trũ của thị trường vốn . 1. Vai trũ tập trung và tớch tụ vốn cho đầu . Thị trường vốn. quỹ đầu hoạt động tại Việt Nam. 2. Thị trường vốn đầu gián tiếp Theo cỏc chuyờn gia về lĩnh vực đầu và tài chính nước ngoài thỡ thị trường vốn đầu
 • 52
 • 424
 • 0

LUẬN VĂN "Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài " pptx

LUẬN VĂN
. "Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thu t ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp. LUẬN VĂN "Thực trạng đầu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thu t ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút
 • 48
 • 578
 • 1
1 2 3 4 .. >