Tổng hợp tài liệu :

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN) 2 buoi/ngay

GIAO AN 4- TUAN 3- CKTKN

GIAO AN 4- TUAN 3- CKTKN
. + Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? + Hãy lên bảng xác đònh thời điểm ra đời của nước Văn Lang trên trục thời gian. + Nước Văn Lang được hình. ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc. B. Chn bÞ * HS: Mµu vÏ, bót ch× mµu, bót d¹. Su tÇm ho¹ tiÕt trang trÝ dan téc. * GV: Su tÇm mét sè ho¹ tiÕt trang trÝ d©n
 • 22
 • 338
 • 0

Giáo án 4/ Tuần 5 CKTKN (2010)

Giáo án 4/ Tuần 5 CKTKN (2010)
. Tiếng Việt & Toán trang 28. Gv Trần Khánh Lớp 4C.Trường tiểu học Đoàn Trị 4 Giáo án 4.Học kì 1 (2010-2011) Tuần 5 Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2010 Tập. Trần Khánh Lớp 4C.Trường tiểu học Đoàn Trị 6 Giáo án 4.Học kì 1 (2010-2011) Tuần 5 Luyện tập Toán: TIẾT 1 & 2 Sách Thực hành Tiếng Việt và Toán trang
 • 10
 • 287
 • 0

GIAO AN 4 TUAN 14 CHUAN KT, IN NGAY

GIAO AN 4 TUAN 14 CHUAN KT, IN NGAY
. mẽ, cứng cỏi. Học sinh đọc 2-3 lượt. Học sinh đọc đoạn 1. Học sinh đọc đoạn 2 Học sinh đọc đoạn còn lại. 4 học sinh đọc theo Trang 4  TRƯỜNG TIỂU HỌC. vật . Bảo vệ nguồn nước . Sáu 27-11 Toán Chính tả TLVăn Đòa lí SHL 70 14 28 14 14 Chia một tích cho một số . Nghe viết : Chiếc áo búp bê Cấu tạo bài văn
 • 38
 • 368
 • 0

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 6 (CKTKN)

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 6 (CKTKN)
. số 548 762 là: A.80000 B. 8000 C. 800 D. 8 c)Số lớn nhất trong các số 6 842 57, 6 842 75, 6 847 52, 6 847 25 là: A. 6 842 57 B. 6 842 75 C. 6 847 52 D. 6 847 25 d) 4 tấn. 100m x 4 = 40 0m + Đúng, vì: tuần 1 bán được 300m, tuần 2 bán 300m, tuần 3 bán 40 0m, tuần 4 bán 200m. So sánh ta có: 40 0m > 300m > 200m. + Tuần 2 bán
 • 31
 • 256
 • 0

GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)

GIÁO ÁN 4 -TUẦN 7 (CKTKN)
. bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. x – 70 7 = 3535 x = 3535 + 70 7 x = 42 42 x + 262 = 48 48 x = 48 48 – 262 x = 45 86 TẬP ĐỌC TRUNG THU ĐỘC LẬP I. YÊU CẦU. 600. + Đều bằng 3 972 . Giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Mai 14 a 20 350 1208 b 30 250 27 64 a +b 20 + 30 = 50 350 + 250 = 600 1208 + 27 64 = 3 972 b + a 30 + 20 =
 • 34
 • 255
 • 0

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 7 (CKTKN)

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 7 (CKTKN)
. làm bài vào vở. x – 70 7 = 3535 x = 3535 + 70 7 x = 42 42 x + 262 = 48 48 x = 48 48 – 262 x = 45 86 TẬP ĐỌC TRUNG THU ĐỘC LẬP I. YÊU CẦU - Đọc đúng các tiếng,. bảng con: 546 803 - 12 846 5 809 645 - 45 72 6 - GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: Ghi đề 2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1: - GV viết
 • 34
 • 211
 • 0

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN CHUAN)

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN CHUAN)
. Bài 4 -GV yêu cầu HS tự làm bài. b/ (40 349 4 -1 641 5) :7 b/ (40 349 4 -1 641 5) :7 = 387079 : 7 = 40 349 4 ;7 -1 641 5 :7 Ghi chú BT cần làm: Bài 1 ; Bài 2 a; Bài4a;. Nguyệt Trang 19 Cách 1 Cách 2 a/ (331 64+ 28528) :4 a/ (331 64+ 28528) :4 =61692 :4 =331 64: 4+28528 :4 =1 542 3 = 8291 + 7132 =1 542 3 = 55297 =57 642 -2 345 = 55297
 • 41
 • 281
 • 0

Giáo án 4 tuần 11(CKTKN)

Giáo án 4 tuần 11(CKTKN)
. 3 ) × 4 = 6 × 4 = 24 và 2 × ( 3 × 4 ) = 2 × 12 = 24 vậy: ( 2 × 3 ) × 4 = 2 × ( 3 × 4) -3 HS lên bảng làm-lớp làm vào vở GV: Lê Hữu Trình Giáo án 4 Trường. 35 GV: Lê Hữu Trình Giáo án 4 Trường Tiểu Học Hòa Trung Tuần 11 -Giáo viên hướng dẫn học sinh từ 35 × 10 = 350 suy ra 350 : 10 = 35 -Giáo viên viết phép
 • 26
 • 245
 • 0

giao an 4 tuan 12 CKTKN

giao an 4 tuan 12 CKTKN
. Bài tập 4: HS làm theo mẫu. 4. Củng cố - Dặn dò: HS tính rồi so sánh. 4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5 HS nêu 4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5. = 4 x 8 = 12 + 20. 1656 = 41 4 + 1 242 = 1656 HS làm bài, sửa bài (3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4 = 8 x 4 12 + 20 = 32 32 Vậy 32 = 32 HS làm bài HS sửa bài 3 Giaùo aùn lôùp 4 tuaàn
 • 26
 • 257
 • 0

giao an 3 tuan 14 cktkn

giao an 3 tuan 14 cktkn
. chéo vở để KT bài nhau. SBC 27 27 27 63 63 63 SC 9 9 9 9 9 9 Thương 3 3 3 7 7 7 - Một em đọc bài toán. - Nêu:cần xây 36 ngôi nhà, đã xây được số nhà đó Vẽ quê hương. - Cả lớp đọc thầm bài tập. + Tre xanh , lúa xanh + xanh mát , xanh ngắt + Trời bát ngát , xanh ngắt . - Cả lớp làm bài vào VBT. - Một học
 • 24
 • 268
 • 0

giao an 4 tuan 11 CKTKN

giao an 4 tuan 11 CKTKN
. 1:Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn; 5 803 6 24; 5 083 6 24; 5 830 246 ; 5 380 46 2; 4 8 64 420; 4 6 84 2 04. Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh.Hỏi học sinh. dạy học : A.Kiểm tra bài cũ : - 1 HS lên bảng làm BT: So sánh: 44 530 . .4 453 44 533 44 555 9898 9898 Nêu cách so sánh 2 số tự nhiên. HS nhận xét,
 • 26
 • 351
 • 0

Giáo án 4-tuần 14

Giáo án 4-tuần 14
. Tính giá trị của biểu thức theo cách thuận tiện nhất. a. 142 x 12 + 142 x 18 = 142 x (12 +18) = 142 x 30 = 4260 b. 49 x 365 - 39 x 365 = (49-39) x 365 =. - Đồ dùng dạy - học: - Giáo viên: Giáo án, sgk, giấy khổ to và bút dạ. - Học sinh: Sách vở môn học. N¨m häc 2010 – 2011 – TuÇn 14 120 Trêng TiÓu häc Huy
 • 37
 • 313
 • 0

@- giao an 4 tuan 14- mot cot

@- giao an 4 tuan 14- mot cot
. 40 : 5 = 8 Cách 2: ( 15 + 35 ) : 5 = 15 : 5 + 40 : 5 = 3 + 5 = 8 * ( 80 + 4 ) : 4 Cách 1: ( 80 + 4 ) : 4 = 84 : 4 = 21 Cách 2 : ( 80 + 4 ) : 4 = 80 : 4. quả. Các nhóm khác nhận xét. 268 x 235 = 62980 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548 47 5 x 205 = 97375 45 x (12 + 8) = 45 x 20 = 900 +Bài 2 củng cố kiến thức gì ? 3.
 • 31
 • 279
 • 0

giáo án lơp1: Tuần 14 CKTKN

giáo án lơp1: Tuần 14 CKTKN
. Giáo án1 :Ngô Thị Cẩm Tâm TUẦN 14 Từ ngày 22 /11 đến ngày 26/ 11/ 2010 Thứ Tiết Tên bài dạy. đều. 6 Toán Học vần Học vần Sinh hoạt lớp Phép trừ trong phạm vi 9. Bài 59: Ôn tập Ôn tập. Sinh hoạt sao Giáo án1 :Ngô Thị Cẩm Tâm Thứ hai ngày 22 tháng 11
 • 32
 • 274
 • 0

Giao án 5-Tuần 14(CKTKN,TKSDNL,BVMT)

Giao án 5-Tuần 14(CKTKN,TKSDNL,BVMT)
. thẻ để bày tỏ thái độ: tán thành (đỏ), không tán thành (xanh). - GV theo dõi - GV Kết luận: Tán thành với các ý kiến : a,b. Không tán thành với các ý kiến. đánh địch với các trận tiêu biểu: Đèo Bông Lau, Đoan Hùng, …Sau hơn một tháng bị sa lầy, địch rút lui, trên đường rút chạy quân địch còn bị ta chặn đánh
 • 24
 • 257
 • 0

Giao án 1-Tuần 14(CKTKN,TKSDNL,BVMT)

Giao án 1-Tuần 14(CKTKN,TKSDNL,BVMT)
. So sánh: ang - anh d) Đọc từ: buôn làng bánh chng hải cảng hiền lành Vần ang có 2 âm: âm a và âm ng Cài vần ang Đánh vần, đọc trơn, phân tích: ang Đánh. Luyện nói: Chủ đề: Buổi sáng - Tranh vẽ gì ? - Là cảnh nông thôn hay thành phố ? - Trong bức tranh buổi sáng mọi ngời đi ở đâu ? Buổi sáng mọi ngời trong nhà
 • 24
 • 227
 • 0

Giáo án 4 tuan 14

Giáo án 4 tuan 14
. ) : 4 Cách 1 : (331 64 + 28528 ) : 4 = 61692 : 4 = 1 542 3 Cách 2 : (331 64 + 28528 ) : 4 = 331 64 : 4 + 28528 :4 = 8291 + 7132 = 1 542 3 .b / (40 349 4 – 1 641 5. : ( 40 349 4 – 1 641 5 ) = 387079 : 7 = 55297 Cách 2 : (40 349 4 – 1 641 5 ) = 40 349 4 : 7 – 1 641 5 : 7 = 57 642 - 2 345 = 55297 Bài 3 củng cố kiến thức gì ? 4. Hoạt
 • 25
 • 174
 • 0

giao an lọp tuan 14 (cktkn ) Dai

giao an lọp tuan 14 (cktkn ) Dai
. 1, Nguyên (danh t ) quay sang tôi giọng nghẹn ngào. 2, Tôi (đại t ) nhìn em cười trong 2 hàng nước mắt kéo vệt trên má. 3, Nguyên (danh t ) cười rồi đưa. Tôi (đại t ) chẳng buồn lau mặt mữa. 5, Chúng tôi (đại t ) đứng như vậy nhìn ra - Một năm mới (cụm danh t ) bắt đầu 1, Chị (đại từ gốc danh t ) là chị
 • 32
 • 311
 • 0

Giáo án 5-Tuần 14(CKTKN- BVMT)

Giáo án 5-Tuần 14(CKTKN- BVMT)
. thẻ để bày tỏ thái độ: tán thành (đỏ), không tán thành (xanh). - GV theo dõi - GV Kết luận: Tán thành với các ý kiến : a,b. Không tán thành với các ý kiến. đánh địch với các trận tiêu biểu: Đèo Bông Lau, Đoan Hùng, …Sau hơn một tháng bị sa lầy, địch rút lui, trên đường rút chạy quân địch còn bị ta chặn đánh
 • 24
 • 306
 • 0

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN) 2 buoi/ngay

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN) 2 buoi/ngay
. 24 : ( 3 x 2 ) 24 : 3 : 2 24 : 2 : 3 - Cho HS tính giá trị của các biểu thức trên. - So sánh giá trị của ba biểu thức? - Vậy ta có : 24 : ( 3 x 2 ) = 24 . theo 2 cách như trên - Nhận xét và cho điểm HS Bài 1b - Ghi biểu thức : 12 : 4 + 20 : 4 - Vì sao có thể viết là : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4 - GV
 • 27
 • 278
 • 0
1 2 3 4 .. >