Tổng hợp tài liệu :

64 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên

Tinh huong su pham va cach xu ly kha hay

Tinh huong su pham va cach xu ly kha hay
. học trò tinh nghịch chắc chắn đã có lần được hưởng cảm giác sung sướng,ạnh phúc khi được thông báo là hôm nay nghỉ học vì giáo viên có việc bận đột xu t cách ứng xử hay. Trong tình huống này, dù có tự ái hay không vừa lòng trước hành động đó của học sinh, bạn vẫn nên vào lớp như bình thường. Thay vì “lên
 • 41
 • 38,069
 • 325

Nhung tinh huong su pham trong day hoc

Nhung tinh huong su pham trong day hoc
. luôn coi mình là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy nhất, là nơi có thể thổ lộ những gì sâu kín nhất, hạnh phúc cũng như nỗi buồn. Trong tình huống này, học. bột, suy nghĩ còn đơn giản thế mà đã phải gánh vác một trách nhiệm rất lớn, đòi hỏi sự trưởng thành về mọi mặt. Vẫn biết đó là một hạnh phúc nhưng trong
 • 43
 • 14,611
 • 65

nhung tinh huong su pham trong day hoc

nhung tinh huong su pham trong day hoc
. Đồng thời trong khi nói chuyện bạn cũng định hướng cho các em nên duy trì một tình bạn trong sáng, cùng đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập trong cuộc. còn giữ trong vòng bí mật chưa thổ lộ trực tiếp với bạn) vẫn cư xử bình thường, tự nhiên như với tất cả học sinh khác trong lớp. hãy nhớ rằng trong
 • 16
 • 8,903
 • 38

NHỮNG TÌNH HUỐNG PHẠM THƯỜNG XẢY RA TRONG LỚP HỌC

NHỮNG TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM THƯỜNG XẢY RA TRONG LỚP HỌC
. thành công tình huống Nghi ngờ học sinh nghiện ma túy TÌNH HUỐNG PHẠM Trong giờ dạy, thầy giáo môn Toán phát hiện ra một học sinh ở cuối lớp hay ngáp. đánh học sinh TÌNH HUỐNG PHẠM Do va chạm xích mích, một số thanh niên ngoài trường đến chờ lúc tan học sẽ đến đánh một học sinh lớp bạn chủ nhiệm. Vô tình
 • 26
 • 39,045
 • 335

Xử lý các tình huống phạm

Xử lý các tình huống sư phạm
Một lần do đồng nghiệp của bạn bị ốm phải nghỉ dạy, bạn được phân công dạy thay. Sau khi kết thúc bài giảng, bạn hỏi các em: “Thầy dạy thế các em có hiểu bài không?”. Các em trả lời: “Thầy dạy hay lắm ạ. Cô A. dạy chúng em chẳng hiểu gì cả. Hay là thầy dạy luôn lớp em đi ạ”. Vào tình huống này bạn chọn cách xử lý nào trong 3 cách sau: 1. Mỉm cười, im lặng không nói gì. 2. Phê bình các em, tỏ thái độ không thích khi các em nói “xấu” cô giáo A. 3. Giải thích cho các em hiểu mỗi người có một phương pháp dạy riêng, không nên phê phán cô A. dạy không hay. ------------------------- Đây là một tình huống rất thường gặp quả là khó xử đối với giáo viên. Vào một lớp lạ dạy thay một đồng nghiệp của mình, đa số các thầy cô đều rất ngại vì có thể phương pháp của mình không giống với thầy cô đang dạy các em khiến các em không quen nên khó tiếp thu bài. Khi kết thúc bài giảng, các thầy (cô) thường hỏi: “Thầy (cô) dạy thế nào, các em có hiểu bài không?”. Nhưng đến khi nhận được câu trả lời thì chính thầy cô lại bị rơi vào tình huống khó xử. Câu trả lời rất hồn nhiên của học sinh: “Thầy dạy hay lắm ạ” có thể chỉ là một lời “xã giao” với thầy giáo mới, nhưng cũng có thể là một lời nói thật. Với câu nói “vô hại” này bạn có thể mỉm cười cám ơn các em đã nhận xét tốt về cách dạy của thầy. Nghề thầy giáo còn gì hạnh phúc hơn khi nghe học sinh của mình nói như vậy. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì thật tuyệt vời chẳng có gì đáng bàn. Nhưng khi học sinh có sự so sánh ngỏ ý chê bai cô giáo của mình dạy không hay: “Cô A. dạy chúng em chẳng hiểu gì cả” thì vấn đề lại không còn đơn giản nữa. Người ta vẫn nói “Bụt chùa nhà không thiêng” là vì thế. Chưa chắc bạn đã dạy hay hơn cô giáo A như các em nói, mà có thể vì các em đã quen với cô nên cảm thấy cách dạy của cô không còn thú vị. Còn bạn, mới tiếp xúc gặp gỡ các em, nên vì mới lạ nên các em thấy bạn dạy hay hơn cô A. Điều đó có thể lắm chứ! Nhưng dù đó là một lời khen thật lòng nhận xét đúng đi nữa bạn cũng không nên mỉm cười mà không nói gì. Vì như vậy rất dễ khiến các em hiểu rằng bạn đồng tình với phê phán đó của các em thì thật là tệ hại, mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn người đồng nghiệp đó rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bạn cũng không nên phê bình các em. Rõ ràng bạn đã hỏi để biết được nhận xét của các em về bài giảng của bạn các em cũng đã trả lời theo đúng những gì chúng nghĩ. . em đi ạ”. Vào tình huống này bạn chọn cách xử lý nào trong 3 cách sau: 1. Mỉm cười, im lặng khơng nói gì. Trang 2 Một Số Tình Huống Phạm Thường Gặp. Một Số Tình Huống Phạm Thường Gặp ( Tài Liệu Sưu Tầm ) Một Số Tình Huống Phạm Thường Gặp . MỤC LỤC MỤC LỤC...................................................................................................................2
 • 45
 • 14,715
 • 49

mot so tinh huong su pham thuong gap

mot so tinh huong su pham thuong gap
Đây là một tình huống rất thường gặp quả là khó xử đối với giáo viên đa số các thầy cô đều rất ngại vì có thể phương pháp của mình không giống với thầy cô đang dạy các em khiến các em không quen nên khó tiếp thu bài. Khi kết thúc bài giảng, các thầy (cô) thường hỏi: “Thầy (cô) dạy thế nào, các em có hiểu bài không?”. Nhưng đến khi nhận được câu trả lời thì chính thầy cô lại bị rơi vào tình huống khó xử...
 • 46
 • 9,773
 • 11

Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG

Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG
Luận văn thạc sĩ tâm lý học: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC AN GIANG PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Trong Vaên kieän hoäi nghò laàn thöù 4 BCHTW khoùa VII Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu giaùo duïc ôû nöôùc ta trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi laø “Phaùt trieån giaùo duïc nhaèm naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi, ñaøo taïo neân nhöõng con ngöôøi coù kieán thöùc vaên hoùa, khoa hoïc, coù kyõ naêng ngheà nghieäp, lao ñoäng töï chuû, saùng taïovaø coù kyû luaät, giaøu loøng nhaân aùi, yeâu nöôùc, yeâu chuû nghóa xaõ hoäi, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån ñaát nöôùc nhöõng naêm 1990 vaø chuaån bò cho töông lai” Ñeå thöïc hieän muïc tieâu treân thì tröôùc heát laø phaûi coù moät ñoäi nguõ giaùo vieân coù ñaày ñuû nhöõng phaåm chaát vaø naêng löïc caàn thieát. Tröôøng sö phaïm laø nôi phaûi ñaøo taïo ñoäi nguõ ngöôøi thaày giaùo coù ñuû phaåm chaát vaø naêng löïc ñeå ñaùp öùngyeâu caàu cuûa söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo, phuïc vuï cho coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc.Nhö vaäy vieäc hình thaønh naêng löïc sö phaïm cho ngöôøi thaày giaùo laø ñieàu maø chuùng ta caàn phaûi ñaëc bieät quan taâm. Ñeå coù ñöôïc naêng löïc sö phaïm,ngöôøi thaày giaùo caàn phaûi coù nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng caàn thieát, trong ñoù kyõ naêng giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm laø moät trong nhöõng kyõ naêng khoâng theå thieáu ñöôïc vì kyõ naêng naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán keát quaû cuûa coâng taùc daïy hoïc vaø giaùo duïc. Hình thaønh kyõ naêng giaûi quyeát caùc tình huoáng sö phaïm giuùp cho giaùo vieân bình tónh, töï tin, boài döôõng tö duy sö phaïm linh hoaït, meàm deûo,ñònh höôùng ñöôïc kòp thôøi haønh ñoäng sö phaïm cuûa mình. Vieäc öùng xöû kheùo leùo ñöôïc xem nhö moät thaønh phaàn quan troïng cuûa “taøi ngheä sö phaïm”. {22} Nhö vaäy, trong quaù trình ñaøo taïo cuûanhaø tröôøng sö phaïm, beân caïnh vieäc cung caáp cho sinh vieân nhöõng tri thöùc khoahoïc cô baûn caàn phaûi chuù yù hình . Viện Khoa học giáo dục TRẦN THANH HẢI TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Luận văn Thạc só Tâm lý học Hà. TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 3.1. Nhận thức của sinh viên về việc giải quyết tình huống phạm. 43
 • 103
 • 2,903
 • 16

10 tình huống phạm thường gặp.

10 tình huống sư phạm thường gặp.
. 10 tình huống phạm thường gặp. I.Trong khi chấm bài kiểm tra viết một tiết, bạn nhận thấy. A. dạy chúng em chẳng hiểu gì cả. Hay là thầy dạy luôn lớp em đi ạ”. Vào tình huống này bạn chọn cách xử lý nào trong 3 cách sau: 1. Mỉm cười, im lặng
 • 5
 • 21,964
 • 244

tình huống phạm

tình huống sư phạm
. lời chính xác. Tình huống 5: Là một thầy giáo trẻ, bạn được học sinh nữ trong lớp mình chủ nhiệm tỏ ý cảm mến, thậm chí có em đã bộc lộ tình cảm yêu đương. sa sút để các em có thể giãi bày bạn sẽ đưa ra lời khuyên chân tình, xác đáng. Tình huống 7: Bạn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A – một lớp ngoan
 • 4
 • 2,103
 • 26

10 tinh huong su pham thuong gap

10 tinh huong su pham thuong gap
. 10 tình huống phạm thường gặp. I.Trong khi chấm bài kiểm tra viết một tiết,. rằng như thế là các em đã thiếu tôn trọng thầy giáo của mình, lười học, lười suy nghĩ rồi đổ lỗi cho thầy. Không kiềm chế được có giáo viên còn “chua cay”:
 • 4
 • 10,728
 • 68

Thông tư số 33-GD về việc hướng dẫn thi hành chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên quốc lập do Bộ Giáo dục ban hành

Thông tư số 33-GD về việc hướng dẫn thi hành chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên quốc lập do Bộ Giáo dục ban hành
. GIÁO DỤC SỐ 33/CĐ NGÀY 16-5-1963 HƯỚNG DẪN VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN QUỐC LẬP Do tình hình riêng của ngành giáo dục nên việc vận. dụng một số chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên quốc lập, cán bộ giảng dạy trong ngành. 1- VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHI ỐM ĐAU: -" ;Chế độ giờ giấc làm việc của
 • 4
 • 0
 • 0

Những tình huống phạm hay

Những tình huống sư phạm hay
. qua cho những học sinh không chấp hành kỷ luật. (Nguồn: “Ứng xử phạm những điều cần biết” – NXB ĐHQG Hà Nội) Tình huống phạm 11 Một tình huống khó. tình cảm sự tôn trọng của các bạn trong lớp mặc dù mình đã phạm tội. (Nguồn: “Ứng xử phạm những điều cần biết” – NXB ĐHQG Hà Nội) Tình huống phạm
 • 43
 • 5,094
 • 28

Tình huống phạm

Tình huống sư phạm
. trí, quyết đoán có lý, có tình là mấu chốt để bạn xử lý thành công tình huống Nghi ngờ học sinh nghiện ma túy TÌNH HUỐNG PHẠM Trong giờ dạy, thầy giáo. những tình huống giao tiếp xã hội để tránh có những biểu hiện lời nói không phù hợp. Thanh niên ngoài trường đón đánh học sinh TÌNH HUỐNG PHẠM Do
 • 24
 • 1,667
 • 5

các tình huống phạm cách giải quyết

các tình huống sư phạm và cách giải quyết
. ạ”. Vào tình huống này bạn chọn cách xử lý nào trong 3 cách sau: 1. Mỉm cười, im lặng không nói gì. 2. Phê bình các em, tỏ thái độ không thích khi các. quả thực sự cách dạy của mình. Vậy chọn cách xử lý 3 là tối ưu. Trước hết, bạn nên mỉm cười cám ơn các em đã chú ý lắng nghe bài giảng dành tình cảm cho
 • 7
 • 11,698
 • 250

TÌNH HUỐNG PHẠM

TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
. Lớp SP Tin Hoc k34 Trường Đại Học Đồng Nai 30 TÌNH HUỐNG PHẠM Tình huống phạm 1 Bị bố mẹ bắt nghỉ học để lấy chồng Một học sinh lớp. tình cảm sự tôn trọng của các bạn trong lớp mặc dù mình đã phạm tội. (Nguồn: “Ứng xử phạm những điều cần biết” – NXB ĐHQG Hà Nội) Tình huống phạm
 • 43
 • 8,161
 • 49

64 tình huống phạm thường gặp nhất cách giải quyết đối với giáo viên

64 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên
64 tình huống phạm thường gặp nhất cách giải quyết đối với giáo viên . MỘT SỐ TÌNH HUỐNG PHẠM THƯỜNG GẶP ( Tài Liệu Sưu Tầm ) I. CÁC TÌNH HUỐNGSỰ PHÂN TÍCH CÁCH GIẢI QUYẾT. 1) Dạy thay đồng nghiệp. giữa giáo viên học sinh. Tuy nhiên, tình huống xảy ra như trên cũng không phải hiếm gặp trong nhà trường. Khi gặp phải tình huống này, nhiều giáo viên
 • 62
 • 200,654
 • 1,961

Bài soạn Đề thi xử lý tình huống phạm - Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng Mỹ Đức 2010-2011

Bài soạn Đề thi xử lý tình huống sư phạm - Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng Mỹ Đức 2010-2011
. Từ câu 5 – 15 - Giáo viên cần đưa ra được phương án xử lý có tính thực tiễn - Đảm bảo đặc điểm tâm lý lứa tuổi - Có tính giáo dục toàn diện - Gắn kết chặt. thêi ®¹i ngµy nay n÷a kh«ng ? - Vẻ đẹp về tâm hồn: Là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng tình cảm - Vẻ đẹp ngoại hình: Là hình dáng, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười
 • 1
 • 6,927
 • 66

99 tình huống phạm cách giải quyết

99 tình huống sư phạm và cách giải quyết
99 tình huống phạm là những trường hợp cụ thể, thực tế, đã xảy ra (mỗi tình huống đều có ghi chú tên tác giả ghi nhận, địa chỉ xảy ra tình huống) sẽ còn gặp đối với những ai còn đi học, đi dạy.
 • 209
 • 13,596
 • 61
1 2 3 4 .. >