Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46.2010.QH12.doc

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46.2010.QH12.doc
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 46.2010.QH12. . năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam1 . Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung. NGHĨA VIỆT NAM ộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________ _Luật số: 46/ 2010/ QH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 LUẬTNgân hàng Nhà nước Việt Nam_ _______________Căn
 • 19
 • 0
 • 0

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC

luat ngan hang nha nuoc viet nam.DOC
Luật ngân hành nhà nước Việt Nam . CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______ LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng
 • 21
 • 1,127
 • 1

Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phần 1

Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phần 1
Luận Văn: Đổi mới hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 8 Chương 1. HOẠT ðỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1. 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1. 1 .1. . triển của hoạt ñộng thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  Trên cơ sở xu hướng hoạt ñộng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói chung và hoạt ñộng thị
 • 182
 • 534
 • 0

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)

Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi)
Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(sửa đổi) . soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Vai trò quản lý nhà nước và tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước (sửa đổi) lần này là nổi
 • 6
 • 333
 • 1

Tín dụng tại VIETCOMBANK của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tín dụng tại VIETCOMBANK của ngân hàng nhà nước Việt Nam
Tín dụng tại VIETCOMBANK của ngân hàng nhà nước Việt Nam . quy mô tín dụng của ngân hàng, sự uy tín của Ngân hàng đối với doanh nghiệp. Tổng d nợ của ngân hàng khi so sánh với thị phần tín dụng của ngân hàng trên. mới. Uy tín của ngân hàng cũng góp phần làm nên chất lợng tín dụng của Ngân hàng. Các Ngân hàng nớc ngoài, ngân hàng cổ phần trong nớc vào Việt Nam không
 • 83
 • 284
 • 3

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.2. Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội.3. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Điều 3. Chính sách tiền tệ quốc gia và thẩm quyền quyết định chính sách tiền tệ quốc gia1. Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra. 2. Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm được thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.3. Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và pháp luật quy định trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.4. Chính phủ trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm. Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ. . chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà. tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài 1. Ngân hàng Nhà nước trao đổi thông
 • 21
 • 0
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 của Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 của Quốc hội
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997.Điều 1Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:1- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:"Điều 9. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :1. Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá như tiền.2. Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua, bán ngắn hạn các giấy tờ có giá, bao gồm tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.3. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.4. Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua, bán ngắn hạn các giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước thực hiện trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.5. Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.6. Ngoại hối là tiền nước ngoài, vàng tiêu chuẩn quốc tế, các giấy tờ có giá và các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài.7. Hoạt động ngoại hối là các hoạt động đầu tư, vay, cho vay, bảo lãnh, mua, bán và các giao dịch khác về ngoại hối.8. Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ giữa giá trị của đồng Việt Nam với giá trị của đồng tiền nước ngoài.9. Dự trữ quốc tế là Dự trữ ngoại hối nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý và Dự trữ ngoại hối của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.10. Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng.11. Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng.12. Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh.13. Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi tái cấp vốn.14. Lãi suất tái chiết khấu là hình thức lãi suất tái cấp vốn được áp dụng khi Ngân hàng Nhà nước tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác cho các tổ chức tín dụng. . 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi,. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 9. Giải thích từ ngữ Trong Luật này,
 • 2
 • 0
 • 0

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QHX

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QHX
Để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng x• hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. . về Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam. Chơng I Những quy định chung Điều 1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau. đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan của Chính phủ và là ngân hàng trung ơng của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Ngân hàng Nhà nớc thực
 • 20
 • 0
 • 0

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QHX

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QHX
Để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng x• hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. . về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương I Những quy định chung Điều 1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. và ngân quỹ Điều 34. Mở tài khoản 1. Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế. 2. Ngân hàng Nhà nước
 • 14
 • 0
 • 0

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 9. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : 1. Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá như tiền. 2. Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua, bán ngắn hạn các giấy tờ có giá, bao gồm tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác. 3. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. . Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 10 /2003/ QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà. 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997. Điều
 • 3
 • 0
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
. tháng 12 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 9. Giải thích. quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • 3
 • 409
 • 0

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Gián án LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
. chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà. ngoại hối nhà nước do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ. Điều 33. Hoạt động ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước thực
 • 21
 • 344
 • 0

Tài liệu Luật Ngân hàng Nhà nước số 06/1997/QH10 pdf

Tài liệu Luật Ngân hàng Nhà nước số 06/1997/QH10 pdf
. toán và ngân quỹ Điều 34. Mở tài khoản 1. Ngân hàng Nhà nớc đợc mở tài khoản ở ngân hàng nớc ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế. 2. Ngân hàng Nhà nớc. Thanh tra ngân hàng 1. Thanh tra ngân hàng là thanh tra chuyên ngành về ngân hàng, thuộc bộ máy của Ngân hàng Nhà nớc. 2. Quan hệ giữa Thanh tra ngân hàng
 • 16
 • 0
 • 0

Tài liệu Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật số 06/1997/QHX pptx

Tài liệu Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật số 06/1997/QHX pptx
. về Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam. Chơng I Những quy định chung Điều 1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan của Chính phủ và là ngân hàng trung ơng của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Ngân hàng Nhà nớc thực
 • 20
 • 0
 • 0

Tài liệu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Luật số: 10/2003/QH11 ppt

Tài liệu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Luật số: 10/2003/QH11 ppt
. 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 9. Giải thích từ ngữTrong Luật. Luật số: 10/2003/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬTTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • 2
 • 0
 • 0

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 1 docx

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 1 docx
. LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Vị trí, chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt. phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 2. Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc
 • 7
 • 28
 • 0

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 3 ppt
. LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương IVTÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO CỦANGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 43. Vốn pháp địnhVốn pháp định của Ngân. động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước. Điều 45. Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Chênh lệch thu, chi hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định
 • 7
 • 318
 • 1

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf

Tài liệu LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2 pdf
. và ngân quỹ Điều 34. Mở tài khoản 1. Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế. 2. Ngân hàng Nhà. LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương II TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Điều 10. Tổ chức bộ máy 1. Ngân hàng Nhà nước được tổ chức
 • 12
 • 368
 • 1

thanh tra ngân hàng, thanh tra tại chỗ của ngân hàng nhà nước việt nam

thanh tra ngân hàng, thanh tra tại chỗ của ngân hàng nhà nước việt nam
. 2 Thanh tra ngân hàng, thanh tra tại chỗ của Ngân hàng Nhà nớc Việt nam 2.1. Hơn mời năm phát triển Thanh tra tại chỗ là một phơng thức của thanh tra ngân. động thanh tra ngân hàng nhà nớc gồm có : Thanh tra ngân hàng nhà nớc : Chánh thanh tra và các phó chánh thanh tra -Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nớc
 • 21
 • 288
 • 1

chức năng và cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước Việt Nam

chức năng và cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước Việt Nam
chức năng và cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước Việt Nam . KTKTDEM2-K221CHỨC NĂNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chương 1: Những vấn đề chung về chức năng và cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước Việt. Chức năng của ngân hàng nhà nước Việt Nam Theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam tháng 12/1997, ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan của chính phủ và là Ngân
 • 13
 • 522
 • 5
1 2 3 4 .. >